בית-הדין לעבודה לא ידון בשאלה אם זליג רבינוביץ', עוזרו הבכיר של מנכ"ל רשות השידור, ביזה את הוראותיו. כך החליט בתחילת החודש השופט אייל אברהמי, סגן נשיאת בית-הדין האזורי לעבודה בירושלים.

לפני כשנה טענה אגודת העיתונאים בתל-אביב כי רבינוביץ' מבזה את הוראות בית-המשפט, שאסר עליו לתת הוראות והנחיות לדרג המקצועי ברשות השידור ולעסוק בענייני כוח אדם ומינויים. בחודש אפריל האחרון הגישה האגודה בקשה לבית-הדין בדרישה לאכוף על רבינוביץ' את האיסורים שהתחייב להישמע להם. רשות השידור ורבינוביץ' טענו מנגד כי אין בפעולותיו משום בזיון ההוראות שניתנו, כי כל מעשיו מבוצעים מתוקף היותו "ידו הארוכה של המנכ"ל" וכי כלל אין לברר את הטענות בהליך על-פי פקודת בזיון בית-המשפט.

השופט אברהמי קבע כי גם אם ייתכן שבכמה מהמקרים רבינוביץ' (המכונה בהחלטה "מר זליג") חרג מההוראות, אין בכך די כדי שבית-הדין יפעל על-פי פקודת בזיון בית-המשפט.

"ההליך בפקודת בזיון בית-המשפט הינו הליך אכיפה קיצוני בעל אופי מעין פלילי, שעשוי לגרור בעקבותיו קנס או מאסר", הזכיר השופט אברהמי. "זהו הליך שיורי בו ניתן לנקוט לאחר שהליכים אחרים נבחנו או מוצו, וזאת לנוכח העובדה שפגיעתו של הליך זה קשה".

בהחלטתו לא מכריע השופט אברהמי בין טענות האגודה לטענות רבינוביץ' ורשות השידור באשר לתקינות פעולותיו של העוזר הבכיר, ומסתפק בקביעה כי "ישנה מחלוקת באשר להבנה או הפרשנות של ההסכמה לה ניתן תוקף של החלטה".

לצד דחיית הליך הביזיון, מותיר השופט בידי האגודה את האפשרות "לקבל סעדים אחרים ובהם קביעה, ככל שתוכח, כי פעולות מר זליג אינן בהתאם להחלטה. חזקה על רשות השידור, שהינה רשות מינהלית, שתפעל בהתאם לקביעות כאלה ככל שיהיו".

בשולי החלטתו מוסיף השופט אברהמי: "חרף דחיית הבקשה, אכן נדמה כי ייתכן ובחלק מהמקרים המפורטים בבקשה ראוי היה לכוון את התנהלות מר זליג בהתאם להחלטה. חזקה על רשות השידור וב"כ שיעשו כן וייתנו הנחיות מתאימות למר זליג". 

41447-07-12