מדינת ישראל מותחת ביקורת על התנהלותה של רשות השידור בכל הקשור למינויו של זליג רבינוביץ' למרכז הרפורמה ולתפקודו ככזה. כך עולה מכתב הגנה שהגישה השבוע המדינה לבית-הדין האזורי לעבודה בירושלים.

כתב ההגנה, שעליו חתום עו"ד עמיצור איתן מפרקליטות מחוז ירושלים, נועד להשיב לטענות שהעלתה אגודת העיתונאים בתל-אביב ביחס למינויו ותפקודו של רבינוביץ' ברשות. בכמה נקודות מפתח תואם כתב ההגנה את עמדת אגודת העיתונאים.

"ברור שככל שעוזר המנכ"ל נוטל חלק זה או אחר בעבודה על הרפורמה ברשות, הרי שבמילוי תפקידו זה הוא אינו רשאי להשתלב בהייררכיה הניהולית ברשות או לתת הוראות לדרג המקצועי", מבהירה המדינה, וזאת ביחס לטענת אגודת העיתונאים כי רבינוביץ' חורג מסמכויותיו.

לפי כתב ההגנה, "עוזר מנכ"ל יכול לפעול כזרועו הארוכה של המנכ"ל ובמסגרת זו לבוא במגע עם עובדי הרשות ולהשתתף בדיונים, הוא רשאי לפעול מול הדרגים השונים ברשות לשם העברת הנחיותיו של המנכ"ל ולצורך דיווח למנכ"ל במקרה של ישיבות וכד' שאינו יכול להשתתף בהן נוכח העומס על זמנו".

ואולם, מיד בהמשך נכתב: "יודגש כי פעילות כזרועו הארוכה של המנכ"ל אינה משמשת 'כביש עוקף' על האיסור לתת הוראות לדרג המקצועי או להשתלב בדרג ניהולי. כלומר, העוזר אינו רשאי להחליט החלטות עקרוניות על דעת עצמו ואינו רשאי להנחות דרגים שונים בהתאם לשיקול דעתו העצמאי, אלא שהוא משמש שליח או צינור של המנכ"ל".

המדינה מתייחסת גם לטענות אגודת העיתונאים בדבר קשרים עסקיים בין מנכ"ל הרשות יוני בן-מנחם לבין עוזרו הבכיר רבינוביץ', שנרקמו טרם מונה לתפקיד.

"ככל שהדברים יתבררו כנכונים", נכתב בכתב ההגנה, "עשוי לעלות חשש לפיו פעילות עסקית משותפת זו השפיעה על החלטות המנכ"ל לקדם את מר רבינוביץ' לתפקיד עוזר בכיר למנכ"ל, ובפרט כאשר מר רבינוביץ' לא קיים את תנאי הסף למינוי האמור.

"[...] עמדת המדינה היא כי מינוי למשרת אמון מאפשר אמנם כללים גמישים ורחבים יותר מאשר מינוי למשרה בתקן. עם זאת, גם המינוי למשרת אמון אינו חסין מהאיסור על ניגוד עניינים וגם מינוי למשרת אמון צריך לעמוד בכללי תקינות. [...] נראה כי אם העובדות הנוגעות לקשרים העסקיים בין המנכ"ל ומר רבינוביץ' נכונות, היה על הצדדים לכל הפחות לגלותן במסגרת ההליכים שקדמו למינוי מר רבינוביץ' כעוזר המנכ"ל".

כתב ההגנה מביע את עמדת המדינה גם ביחס להחלטת רשות השידור לשנות בדיעבד את תנאי הסף לתפקיד העוזר, כדי שיתאימו לרבינוביץ'. "שינוי בדיעבד של תנאי הסף במכרז על מנת להתאימם למועמד מסוים אשר לא ענה על תנאי הסף המקוריים עשוי ליצור בעיה משפטית לא פשוטה", נכתב. "[...] ההסבר בדבר הצורך והמניעים להחלטה חריגה זו, כפי שבא לידי ביטוי בהחלטת הוועד המנהל של הרשות, איננו נהיר ומפורט דיו ולא ברור אם הדברים עולים כדי החלטה מינהלית ראויה".

41447-07-12