תנאי שימוש

 

ברוכים הבאים לאתר "העין השביעית". האתר פועל וממומן באמצעות עמותת "העין השביעית ‒ עיתונות עצמאית, חוקרת וחופשית" (ע"ר 58-0605244).

להלן תנאי השימוש באתר:

הגדרות

בגלישה או שימוש באתר, הנך מסכים לתנאי הסכם שימוש זה. המידע בשירות מקוון זה ברשת האינטרנט (להלן "השירות") ניתן על-ידי "העין השביעית ‒ עיתונות עצמאית, חוקרת וחופשית" (ע"ר) (להלן "העמותה"), והוא כפוף לתנאים המפורטים בהמשך.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם היוצר קשר או מתקשר עם השירות. השימוש באתר כפוף להצהרות או תנאים אחרים שעשויים להופיע באתר, והעמותה תהא רשאית להפסיק את שימוש המשתמש באתר אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונחים "תוכן" ו"תכנים" כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אורקולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק) כל תמונה, תצלום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוזיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

זכויות יוצרים

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו הינו של העמותה בלבד ובהתאם להסכמי הרישוי שלה. אין להעתיק, להפיץ, לצטט, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת העמותה לכך, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של העמותה בלבד או שנמצאים בידה מכוח רישיון, או, במקרה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

פניות לעמותה

בכל שאלה על שירות זה ניתן לפנות ישירות ל"העין השביעית" בעמוד יצירת קשר.

תרומות

אתר "העין השביעית" מאפשר לקוראיו ולציבור הרחב להשתתף במימון פעילותו, באמצעות תרומות לעמותת "העין השביעית ‒ עיתונות עצמאית, חוקרת וחופשית" (ע"ר 58-0605244), מפעילת האתר. את התרומות ניתן להעביר באמצעות כרטיס אשראי, באמצעות המחאה או באמצעות העברה בנקאית (פרטים נוספים כאן).

התרומות לאתר "העין השביעית" נרשמות ומדווחות כחוק לרשויות המס, לרשם העמותות ולכל גורם שהדין מחייב בדיווח אליו. פרטי התורמים אינם מועברים לגורמים חיצוניים, מלבד במקרים שבהם הדין מחייב זאת ו/או כאשר התורם הודיע במפורש ובכתב כי אינו מתנגד לחשיפת פרטים כלשהם הנוגעים לתרומתו. החל מיום 1.2.2016 יתאפשר לתרום באופן חודשי קבוע ומתחדש באמצעות חיוב אשראי. על מסלולי תרומה אלו יחולו כל הוראות ותנאי השימוש הנוגעים לתרומות חד פעמיות.

ככלל, ביטול תרומה ו/או שינוי הנוגע לתרומה שבוצעה יתאפשר רק לאחר פנייה מנומקת לעמותה באמצעות הדואר ו/או הודעת דוא"ל בכתובת הבאה ובכפוף להוראות כל דין, וכן בניכוי כל עלות רלבנטית שכרוכה בביטול התשלום ו/או בתשלומים שבוצעו אגב התרומה על-ידי העמותה לספקים חיצוניים. מובהר כי בכל הנוגע לתרומות קבועות ומתחדשות, תתאפשר מסירת הודעת ביטול באשר לתשלומים עתידיים בלא צורך בנימוק ובלא עלות ביטול בנוגע לתשלומים עתידיים.

לשאלות ולסיוע בכל הנוגע לתרומות, ביצוען ו/או ביטולן ניתן לפנות אלינו במייל לכתובת contact@the7eye.org.il, או בטלפון 052-4555903. כתובתנו למשלוח דברי דואר: "העין השביעית" (אצל אלעד מן), מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, רמת-גן, 5268102.

אחריות

השירות מוצע לציבור הרחב כמות שהוא (as is).

העמותה לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא העמותה באחריות לטעויות ו/או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. העמותה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על-ידי המשתמש או על-ידי כל צד ג'.

המידע והייעוץ הניתנים באתר זה אינם יכולים לשמש בסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר.

העמותה לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט.

המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

לעניין סעיף זה, "העמותה" משמע: לרבות עובדיה ונציגיה.

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן יחולו על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לעמותה (להלן "אתרי צד ג'"): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין העמותה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לעמותה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין העמותה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על-ידי העמותה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר. כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלבנטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר.

שינויים באתר

לעמותה עומדת הזכות לערוך שיפורים או שינויים במידע, תוכן, שירותים, ומוצרים באתר או לסיים את פעילותו, בכל זמן וללא הודעה מראש.

העמותה עשויה לשנות הסכם זה בכל זמן, והשינויים ייכנסו לתוקפם מרגע פרסומם.

לכן, הנך מסכים לשוב ולבחון הסכם זה באופן קבוע, והמשך השימוש באתר מותנה בהסכמתך לנוסח ההסכם המתוקן.

פרסומים רשמיים של "העין השביעית"

במקרה שיתגלו סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של העמותה, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

שונות

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי-המשפט המוסמכים בתל-אביב.

אזהרה: המידע הנמסר באתר אינטרנט זה הוא מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש מקור מידע לגולשים באתר בלבד. אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר.

ייתכן כי חלק מהמידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על-ידי המשתמשים. העמותה אינה אחראית למידע שמתפרסם על-ידי המשתמשים והוא אינו נעשה מטעמה. העמותה לא תישא כלל באחריות למידע, מודעות ו/או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים ו/או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע שכזה.

לתשומת לבכם, האתר יאפשר לגולשים להוסיף תגובות/הודעות מטעמם, ייתכן שבכפוף להליך רישום ו/או זיהוי, וכן לעיין בתגובות/הודעות שנכתבו על-ידי משתמשים אחרים באתר (להלן "התגובות"). תוכנן של התגובות הוא באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי העמותה אינה אחראית לתגובות, לנכונותן, טיבן ו/או איכותן ולכל נזק שייגרם לו ו/או לאחרים מפרסום התגובות ו/או מכל שימוש שייעשה על-ידיו בתגובות ו/או בתוכנן.

המשתמש מתחייב כי התגובות שלו באתר לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

מובהר בזאת כי העמותה תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, הגמור והמוחלט, לערוך ו/או למחוק ו/או שלא להציג תגובות של גולשים כאמור שיש בהן משום פגיעה בצד שלישי כלשהו ו/או שיש בהן משום הפרה של הוראת דין ו/או חיקוק ו/או המכילות לשון הרע ו/או שלפי דעת העמותה אינן מתאימות לקוד המקצועי, האתי והערכי של העמותה.

השימוש באתר מותנה בהסכמה של המשתמש לכל התנאים המפורטים לעיל ולהלן. בהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי-הסכמה לתנאים אלה, המשתמש ייראה כמי שהסכים לכל התנאים כאמור והתחייב לפעול לפיהם.

קראתי את התקנון, הבנתי אותו ואת תנאיו, אני מסכים להם ומודע לכך שאחריות בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או ספקי המידע ו/או מי מהם ו/או מטעמם כפופה לתנאי תקנון זה.