הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו: חברת החדשות (לשעבר חדשות 2) הבטיחה לנו שלא יהיה לה קשר לקידום כנס בכיכובם של עיתונאי החברה, וכי חברת החדשות לא תבטיח לנותני החסות של הכנס חשיפה בשידורי החדשות. ברשות, הגוף המפקח על הטלוויזיה והרדיו המסחריים, הצהירו כי אם יתגלה שחברת החדשות הפרה את הבטחתה – הרשות תפעל כנגדה.

הצהרת הרשות באה בתגובה למכתב שנשלח על-ידי עמותת הצלחה, בעקבות פרסומים על כנס גדול שיתקיים בחודש הבא תחת הכותרת "ועידת המשפיעים". מסע השיווק של הכנס בקרב נותני חסות פוטנציאליים הדגיש את האפשרות להתחכך בעיתונאי חברת החדשות במסגרת הכנס. החסויות לכנס הן מטעם גופים מסחריים גדולים, ועלותן מסתכמת בחצי מיליון עד מיליון שקל לכל גוף. אחד הגופים שכבר קנה חסות בכנס הוא בנק הפועלים.

עמותת הצלחה התריעה בפני הרשות השנייה על פגיעה פוטנציאלית בעצמאות העיתונאית של גוף החדשות, כמו גם על כמה הפרות חוק אפשריות שעלולות לנבוע מכך שהחברה פועלת לגיוס חסויות מגופים מרכזיים במשק שהם גם מסוקרים מרכזיים.

על חברת החדשות נאסר לעסוק בשידורי פרסומת כלשהם, הזכיר עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה (ויו"ר הוועד של עמותת "העין השביעית"), במכתב לרשות השנייה, זאת משום ש"המחוקק ביקש להימנע ממצב שבו יתקיים חשש לחלחול של שיקולים מסחריים וכספיים לעבודתה המקצועית של חברת חדשות". קיום הכנס בכיכובם של עיתונאי החברה והקידום שהחברה מעניקה לו עלול להיות חלחול כזה.

"מכאן באה פנייה זו לרשות – כדי שתבחן את היקף גיוס החסויות, זהות המתקשרים עם החברה באופן מסחרי-כספי, בין אם כנותני חסות ובין אם באופן אחר, ותיתן דעתה על מידת הגילוי הנאות שיש לבצע אגב פעילות זו, לרבות זהות אותם גורמים והסכומים הנוגעים בדבר. מעבר לכך – צריכה הרשות ליתן את דעתה על מידת האפשרות לקיים פעילות כזו בכלל ועל מידת התאמתה להוראות הדין ותכליות חברת החדשות".

כאמור, מטעם הרשות השנייה נמסר כי היא אינה מתכוונת לפעול בנוגע לכנס. "הרשות השנייה פועלת בשיקול דעת ובוחנת באופן יסודי כל נושא המונח לפתחה", נכתב בתגובה שנמסרה ל"העין השביעית". "הנושאים כפי שהובאו בשאילתה נבחנו ברשות השנייה, ולאור זאת הנחתה הרשות את חברת החדשות כי עליה לעמוד בתנאים מסוימים כדי לקדם את הנושא. כחלק מכך, הרשות קיימה פגישה עם נציגים מחברת החדשות, ביניהם מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון, וכן פנתה בכתב בשאלות לחברת החדשות.

"בעקבות זאת קיבלה הרשות השנייה מצגים, הן מחברת החדשות והן מחברת ההפקה, אשר הניחו את דעתה, ביניהם שלא תהיה לחברת החדשות נגיעה כלשהי למכירת שלטי החסות וכי זו תהיה בתחומה ובאחריותה הבלעדיים של חברת ההפקה החיצונית, וכי חברת ההפקה החיצונית לא תבטיח לרוכשי שלטי החסות חשיפה כלשהי על גבי מסך הטלוויזיה. יודגש כי ככל שיתברר כי מצגים אלו אינם נכונים או כי ישנה הפרה של הוראות הדין, תפעל הרשות בהתאם".

*   *   *

להלן נוסח המכתב המלא שנשלח לרשות השנייה על-ידי עמותת הצלחה:

בהמשך לפרסומים מתמשכים על אודות הכוונה לקיים כנס מטעמה של חברת החדשות הישראלית, אני פונה אליכם בפנייה הבאה. מתוך מידע פומבי שפורסם לאחרונה, כמו גם מתוך מידע נוסף שהגיע למרשתי, פועלת חברת החדשות לגייס חסויות בהיקפים ניכרים לכנס האמור, לרבות חסויות הניתנות על-ידי גופים מרכזיים במשק המהווים מסוקרים תדירים שלה. מצב זה, כמו גם הקשר הישיר בין אנשי החברה לבין אותם גורמים בהיבטים מסחריים, מעלה את החשש לפגיעה בעצמאות החברה בכל הנוגע לעבודתה העיתונאית ומעלה גם חשש להפרת הדין וכללי הרשות.

כזכור, בכל הנוגע לשידורים, נאסר על חברת החדשות לעסוק בשידורי פרסומת כלשהם, וגם הפרסומות והחסויות המשובצות אגב שידוריה בלוח שידורי המורשה לשידורים הרלבנטי נמכרות ומתופעלות בידי המורשה לשידורים ולא על-ידי חברת החדשות. מובן כי המחוקק ביקש להימנע ממצב שבו יתקיים חשש לחלחול של שיקולים מסחריים וכספיים לעבודתה המקצועית של חברת חדשות, ועל כן נולדו איסורים אלו.

בכל הנוגע לכנס האמור, אמנם אין מדובר בפעילות שידורית גרידא, אך תוצריה הם חדשותיים ולא ניתן להפרידם מפעולתה השוטפת והרגילה של החברה בהיבטים של השפעה עליה. זאת בנוסף לעובדה כי עצם קיום הכנס, תכניו ומשתתפיו מקודמים במידה רבה של אינטנסיביות על-ידי חברת החדשות.

מכאן באה פנייה זו לרשות – כדי שתבחן את היקף גיוס החסויות, זהות המתקשרים עם החברה באופן מסחרי-כספי, בין אם כנותני חסות ובין אם באופן אחר, ותיתן דעתה על מידת הגילוי הנאות שיש לבצע אגב פעילות זו, לרבות זהות אותם גורמים והסכומים הנוגעים בדבר. מעבר לכך – צריכה הרשות ליתן את דעתה על מידת האפשרות לקיים פעילות כזו בכלל ועל מידת התאמתה להוראות הדין ותכליות חברת החדשות.

נזכיר כי סעיף 65 לחוק הרשות השנייה קובע כי "חברת החדשות אינה רשאית לשדר דבר שהוא בגדר שידורי פרסומת, לרבות פרסומת אגב, פרסומת מוסווית או פרסומת בלתי מודעת". עוד נציין כי גם תקנון החברה מטיל מגבלות על יכולתה לבצע פעילויות כאמור, ולעיון מורחב בעניין זה ראו בקישור הבא.

עוד יש לבחון האם התקיימו התהליכים המתחייבים בחברה, לרבות דיון במועצת המנהלים על אודות קיום פעילות זו והסייגים והתנאים שנקבעו לה. ראוי כי הרשות תפעל להבהרת עניין זה ולבחינת תקינות החלטות אלו במישור התהליכי והמהותי גם יחד.

ראו גם מגבלות שנקבעו בזכיונה וברשיונה של החברה באשר לצורך באישור הרשות לפעילויות דוגמת הפעילות האמורה וקביעת הסדרים מתאימים להסרת החששות שצוינו לעיל. בהקשר זה ראו בין השאר הוראות סעיפים 7 ו-8 לתנאי הרישיון המעודכן לחברות החדשות. משכך נבקש לקבל גם את מלוא המסמכים, ההתכתבויות וההנחיות הנוגעים לעניין זה הקיימים ברשות, לרבות פרוטוקול של כל דיון במוסדות הרשות בקשר לכנס האמור וההחלטות הנוגעות לו, ולרבות כל מסמך רלבנטי אחר הנוגע לכנס זה הנמצא בידי הרשות או שנערך על ידה (1, 2).

נוכח לוחות הזמנים הצפופים וקיומו הקרוב של הכנס, אודה על קבלת תשובתכם טרם קיומו, בהקדם האפשרי וללא דיחוי. כמובן שמרשתי שומרת לה כל זכות ו/או טענה בהקשר לאמור במכתבי זה, ואין בו כדי למצות את טענותיה בעניין".