עיקרי הפסיקה

דיון נוסף מס' 9/77

1. חברת החשמל לישראל בע"מ
2. יעקב פלד

נגד

1. הוצאת עתון "הארץ" בע"מ
2. גרשם שוקן, עורך העתון
3. אליהו סלפטר
4. יאיר קוטלר

בבית-המשפט העליון
[27.8.78]
לפני מ"מ הנשיא (לנדוי), והשופטים עציוני, י' כהן, שמגר, בן-פורת

נשוא הדיון הנוסף הוא ע"א 723/74 בו נתקבל, בדעת רוב, ערעורם של הוצאת עתון "הארץ" בע"מ ואחרים נגד חברת החשמל לישראל בע"מ ונדחתה תביעת חברת החשמל לתשלום פיצויים על הוצאת לשון הרע.

בית-המשפט העליון פסק:
א. (1) אין לזכות לחופש ביטוי מעמד-על לעומת זכויות יסוד אחרות, וביניהן זכותו של אדם לשמו הטוב.
(2) יש לפרש את סעיף 15(4) לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, על-פי משמעותן הרגילה של מילותיו.
(3) בכל פרסום, המבקש לחסות בצל כנפי סעיף 15(4), חייבת להיות הפרדה ברורה בין תיאור העובדות ובין הבעת הדעה על אותן העובדות.
(4) העובדות שעליהן מבוססות הבעת הדעה או הבקורת צריכות להיות שונות, ואין בכך שבפרשת העובדות כולה יש לעובדות הנכונות משקל דומיננטי לעומת העובדות הכוזבות.

הוחלט, ברוב דעות, כנגד דעתו החולקת של השופט שמגר, לקבל את העתירה ולבטל את פסק-הדין, נשוא הדיון הנוסף.

ד"ר א' גולדנברג - בשם העותרת מס' 1; א' לוין - בשם העותר מס' 2;
ש' ליבליך, מ' מוזר - בשם המשיבים

לקריאת פסק הדין המלא