1. הפרדה מבנית ועסקית

1.1. בעל הרישיון יקיים הפרדה מלאה בין פעילותו העסקית לבין פעילות מערכת התוכניות שלו, כך שבין מערך התוכן של החברה ובין חטיבת השיווק והמכירות בחברה תהא הפרדה ארגונית ותפעולית. הפרדה מבנית זו תבטיח כי יישמרו האינטרסים של מחלקת התוכניות ותובטח עצמאותה המקצועית, באופן שתוכל לקבל החלטות נקיות משיקולים זרים, הן פנים-ארגוניים והן חוץ-ארגוניים.

1.2. מחלקת התוכניות תפעל באופן עצמאי ותכני הערוץ ואופן שיבוצם לא יושפעו משיקולים של שיווק ומכירת זמן פרסום.

2. הפרדה בין בעלי המניות למערכת התוכן של הערוץ

2.1. בעל השליטה בבעל הרישיון [חברת ערוץ יהודי ישראלי בע"מ] לא ישמש בתפקיד במערכת התוכן של הערוץ, לרבות בתפקיד עורך תוכן. העורך הראשי ו/או מנהל התוכניות של הערוץ לא יהיו בעלי עניין בבעל הרישיון או בבעל שליטה בבעל הרישיון.

2.2. בעל הרישיון ישמור על הפרדה מלאה בין בעלי המניות לבין מחלקת התוכניות של הערוץ. בעלי המניות לא ישפיעו ולא ינסו להשפיע, במישרין או בעקיפין, על התכנים המשודרים בערוץ, אופן עריכתם, שיבוצם וכיו"ב.

2.3. מי שמועסק בפעילות עסקית על-ידי בעל הרישיון או על-ידי בעל עניין או בעל שליטה בו, בין בשכר ובין שלא בשכר, לא יועסק בדרך כלשהי במערכת.

2.4. בעל הרישיון לא יקדם בשידוריו אינטרסים מסחריים או אחרים של מנהליו או של בעלי עניין בו.

3 הפרדה ארגונית

3.1. מערכת התוכן תפעל באופן נפרד ועצמאי ממחלקת השיווק והמכירות מבחינה ארגונית. עובדי כל מחלקה יהיו כפופים באופן ישיר למנהלי מחלקותיהם, אשר ידווחו ישירות למנכ"ל.

3.2. מנהל מערכת התוכן יפעל, ינחה וינהל את צוות עובדי המערכת באופן עצמאי, על-פי שיקול דעתו המקצועי. העובדים במחלקת התוכן של הערוץ לא יקבלו הנחיות והוראות, בין במישרין ובין בעקיפין, מגורמים האחראיים על התחומים המסחריים בחברה.

3.3. מי שמועסק במערכת התוכניות של הערוץ לא יעסוק בדרך כלשהי, במישרין או בעקיפין, בשכר או שלא בשכר, בשיווק זמן שידור המיועד לפרסומות, או בהפקתו של תשדיר פרסומת או תשדיר שירות המשודר בערוץ או בנושא עסקי כלשהו עבור בעל הרישיון. התחייבות להימנע מכל עיסוק כאמור תיכלל בהסכמי ההעסקה של עובדי מערכת התוכן, וכן בקובץ הנהלים האתיים של בעל הרישיון.

3.4. מי שמועסק במחלקת השיווק והמכירות של הערוץ ובמחלקת הכספים שלו, וכל עובד המועסק בפעילות עסקית מכל סוג שהוא עבור בעל הרישיון ו/או עבור בעלי עניין בו, לא יורשה לעסוק בתפקיד תוכן כלשהו בערוץ, בין בשכר ובין שלא בשכר.

4. תקציב שנתי

בעל הרישיון יפעיל את הערוץ במסגרת תקציב שנתי, אשר יאושר על-ידי הדירקטוריון ויכלול פירוט מסגרות תקציב שנתיות של כל מחלקה ומחלקה בו בנפרד מן המחלקות האחרות.

5. תפקידי נושאי המשרה המרכזיים

5.1. בעל הרישיון יבטיח קיומן בערוץ של הפונקציות המקצועיות המפורטות להלן:

5.1.1. מנכ"ל – נושא באחריות הכוללת להפעלת הערוץ בהיבט העסקי והמקצועי. בעל הסמכות העליונה בהפעלת היחידות הארגוניות השונות. אחראי לגיבוש המדיניות העסקית של הערוץ, והצגת תוכנית העבודה השנתית בפני הדירקטוריון לאישור. המנכ"ל הינו הדרג הבכיר ביותר בחברה בכפוף לדירקטוריון.

5.1.2. עורך ראשי – נושא באחריות הכוללת לתכנים המשודרים ובעל הסמכות העליונה בקביעת החומר שישודר.

5.1.3. מנהל התוכניות – נושא המשרה הבכיר במחלקת התוכן, כפוף למנכ"ל הערוץ. אחראי לאישור התכנים שיובאו לשידור ולבניית לוח השידורים של הערוץ. מנהל התוכניות יוודא כי שיקולים מסחריים לא ישפיעו על שיקולי התוכן של הערוץ.

מנהל התוכניות יהיה אמון על אישור ההפקות המקומיות והקנויות, ובמסגרת זו יבדוק את מידת התאמתן של ההצעות להוראות הדין, לרבות כללי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין.

באחריות מנהל התוכניות לוודא כי בכל הסכמי ההתקשרות עם גופים חיצוניים וספקי תכנים ייכללו סעיפים המחייבים אותם ואת ההפקה לעמוד בכל הוראות הדין, לרבות חוק התקשורת, כללי התקשורת, כללי הפרסומת, כללי האתיקה, כללי המועצה ותנאי המכרז, כולל האיסור על פרסומת סמויה מכל סוג שהוא.

מנהל התוכניות ינהל את עובדי מערכת התוכן וינחה אותם מבחינה מקצועית.

5.1.4. מנהל השיווק – אחראי על הפן השיווקי של הערוץ. במסגרת זו אחראי באופן אישי או באמצעות עובדי מחלקת השיווק של הערוץ על שיווק זמן המיועד לפרסומות. מנהל השיווק יימנע מלערב שיקולים מסחריים בשיקולים התוכניתיים של הערוץ.

5.2. יובהר כי אין בכל האמור לעיל כדי למנוע העסקת המנכ"ל גם בתפקיד העורך הראשי.

6. איסור תלות

6.1. לא יתקיים קשר בין מערך התוכניות המשודרות ותוכניהן לבין הפרסומות באופן שישפיע על שיקולי הפקה ותוכן. עובדי מחלקת התוכן לא יתנו, ולא יסכימו לקבל תנאי כזה באם יוצב בפניהם, לפיו נדרש שילוב קטעים מסוימים בתוכניות, או שילוב תוכניות, משיקולים חוץ-מערכתיים ו/או משיקולים לא ענייניים, מכל טעם שהוא, ובפרט בעבור שילוב פרסומת או בעבור כל תמורה אחרת.

6.2. עובדי מחלקת השיווק והמכירות לא יבטיחו שיבוץ קטע או תוכנית במסגרת שידורי הערוץ מכל טעם שהוא, ובפרט בתמורה לרכישת זמן פרסומת.

7. שידורי חדשות

נספח זה יעודכן ככל שישודרו בערוץ שידורי חדשות על מנת להבטיח עצמאות המערכת העיתונאית.

* * *

לעיון ברשיון השידורים של ערוץ 20

להורדת הקובץ (PDF, 430KB)