שר הפנים גדעון סער עידכן את רשימת שלושת העיתונים הנפוצים, כך לפי הודעה לעיתונות שנשלחה היום על-ידי המשרד. "בהתאם לחוק תכנון ובנייה, הקובע חובת פרסום בעיתון לגבי הליכי תכנון שונים, עידכן היום (רביעי) שר הפנים גדעון סער את רשימת שלושת העיתונים הנפוצים בישראל. על-פי החלטת שר הפנים, שלושת העיתונים הינם: 'ידיעות אחרונות', 'ישראל היום' ו'ישראל פוסט'", נכתב בהודעה. קודם לכן כללה הרשימה את "ידיעות אחרונות", "מעריב" ו"הארץ".

ההודעה ממשיכה ומפרטת את הנימוקים להחלטה: "סעיף 1א לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965 קובע חובת פרסום בעיתון לגבי הליכי תכנון שונים: '(א) "פרסום בעיתון" לעניין חוק זה, (1) פרסום בשני עיתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ כאמור בסעיף קטן (ב), ובמקום שבו מופיע עיתון מקומי לפחות אחת לשבוע – פרסום נוסף בעיתון המקומי; (ב) לעניין זה יפרסם שר הפנים ברשומות, מדי שנה, לאחר התייעצות עם האיגוד המייצג את רוב המפרסמים במדינה, רשימה של שלושת העיתונים היומיים הנפוצים ביותר במדינה בשפה העברית; פרסום באחד מהם ייחשב כפרסום בעיתון נפוץ.

"בעקבות פניות חוזרות ונשנות של העיתונים 'ישראל פוסט' ו'ישראל היום', אשר הראשונה שבהן היתה בחודש יולי 2013, נדרשנו לסוגיית רשימת העיתונים היומיים הנפוצים. בפתח הדברים יובהר כי על מנת לקיים את דרישת החוק יש צורך וחובה לעדכן את הרשימה ללא דיחוי. פעולה זו נדרשת בהתאם להוראות המחוקק, אשר קבע כי על שר הפנים לפרסם ברשומות מדי שנה את הרשימה האמורה. העדכון האחרון של רשימת העיתונים הנפוצים בוצע בשנת 2005. לפי עדכון זה, שלושת העיתונים הנפוצים הם: 'ידיעות אחרונות', 'מעריב' ו'הארץ'.

"מצב דברים זה, בו הוראת חוק אינה מקוימת משך תשע שנים, הופך את הוראת החוק לאות מתה ומקבע מצב דברים שאינו הולם את המציאות כהווייתה. כגון, השינוי שחל במצבו ובתפוצתו של העיתון 'מעריב' (אשר נכון לרשימה שפורסמה כאמור בשנת 2005, נקבע כעיתון יומי נפוץ).

"אי-קיום הוראות המחוקק ועדכון הרשימה, יש בו כדי לחתור תחת תכלית החקיקה ומטרת הפרסום. במצב דהיום, ההודעות השונות שנקבעה לגביהן חובה לפרסמן בעיתון נפוץ – על מנת להבטיח את הבאתן באופן המיטבי ביותר לידיעת הציבור – מתפרסמות בעיתונים אשר אינם, לכל הדעות, בין שלושת העיתונים הנפוצים בישראל, תוך סיכול תכלית החקיקה.

"אשר על כן, בהתאם לנדרש על-פי הוראת הסעיף ובמסגרת חובת ההתייעצות הנזכרת בסעיף, נעשתה פנייה על-ידי גורמי משרד הפנים לאיגוד השיווק הישראלי (לשעבר – איגוד המפרסמים בישראל). במסגרת הליך ההתייעצות הובהר על-ידי איגוד השיווק הישראלי כי הם אינם עורכים כיום סקרים, אולם למיטב ידיעתם המפרסמים מסתמכים בתמהיל המדיה שלהם על סקרי TGI המבוצעים על-ידי חברת קנטאר.

"לפיכך ביקשנו וקיבלנו מחברת קנטאר את הנתונים הדרושים המצויים בידיהם, על מנת לקבל החלטה מושכלת בעניין בהסתמך על הסקרים האמורים. כבר עתה ייאמר כי בהתאם לנתונים העולים מהסקר האמור, העיתונים בעלי רמת החשיפה הגבוהה ביותר כיום בימים א'–ה' הינם 'ידיעות אחרונות', 'ישראל היום' ו'ישראל פוסט'.

"להלן נתוני סקר TGI, הן לפי הסקר האחרון של חודשים יולי–דצמבר 2013 והן לפי חישוב כולל של שנת 2013. 'ישראל היום' – בחודשים יולי–דצמבר 2013, זכה לרמת חשיפה של 38.6% ובחישוב שנתי לחשיפה של 37.7%. 'ידיעות אחרונות' – בחודשים יולי–דצמבר 2013 זכה לחשיפה של 38.4% ובחישוב שנתי לחשיפה של 37.7%. 'ישראל פוסט' – בחודשים יולי–דצמבר 2013 זכה לחשיפה של 7.8% ובחישוב שנתי לחשיפה של 8.2%. 'הארץ' – בחודשים יולי-דצמבר זכה לחשיפה של 6.1%, ובחישוב שנתי לחשיפה של 5.8%. 'מעריב' – בחודשים יולי-דצמבר 2013 זכה לחשיפה של 3.5% ובחישוב שנתי לחשיפה של 4.6%.

"בהקשר זה יצוין כי נתונים אלה משקפים את המצב טרם המשבר האחרון שעבר על עיתון זה לאחרונה (אשר כלל, בין היתר, הליכי מכירה), ומאז כפי הנראה מצבו אף הורע.

שר הפנים גדעון סער מקריא סיפור לילדי גן שנחנך בבית-אל, 26.3.14 (צילום: הדס פרוש)

שר הפנים גדעון סער מקריא סיפור לילדי גן שנחנך בבית-אל, 26.3.14 (צילום: הדס פרוש)

"כבר במהלך חודש אוגוסט 2013 פנה היועץ המשפטי של משרד הפנים לראשי העיתונים הנוגעים בדבר, והודיע להם כי בכוונת השר לעדכן את רשימת העיתונים הנפוצים. בפנייה זו אופשר לעיתונים הנוגעים בדבר לשטוח את טענותיהם בטרם תתקבל החלטה בדבר העדכון.

"במענה לפנייה האמורה, התקבלו התייחסויות מאת העיתונים: 'ישראל היום', 'מעריב', 'הארץ', 'ישראל פוסט' ו'ידיעות אחרונות'. כמו כן, לאחרונה הגיעה פנייה מהעיתון 'כלכליסט', אשר ביקש אף הוא להיכלל ברשימת העיתונים היומיים הנפוצים. בהתאם לכך בחנתי לעומק, ביחד עם הייעוץ המשפטי של משרד הפנים, את הדברים ואת הטענות השונות שעלו בתגובות העיתונים, ותמצית ההתייחסות תפורט כדלקמן:

"באשר לטענות לגבי טיבו של סקר TGI והאפשרות להסתמך עליו:

"כאמור, על שר הפנים לפעול לעדכן את רשימת העיתונים הנפוצים מדי שנה לאחר התייעצות עם האיגוד המייצג את רוב המפרסמים במדינה. לפיכך פנינו לאיגוד השיווק הישראלי (לשעבר איגוד המפרסמים בישראל), אשר הבהיר לנו כי המפרסמים השונים מסתמכים בתמהיל המדיה שלהם על סקר TGI.

"סקר TGI הינו המחקר המקיף ביותר בתחום התקשורת הכולל גם ממדים השוואתיים וממנו ניתן ללמוד על נתוני החשיפה לעיתונות. משרדי פרסום רבים וחברות לתכנון מדיה משתמשים בשירותיו ופועלים לפי מאגר הנתונים של מאגר TGI. אשר על כן, ובהתחשב בכך שסקר TGI הוא מקור המידע הרלבנטי ביותר שנמצא בעניין, הרי שאין כל מניעה להסתמך על תוצאותיו לשם קביעת רשימת העיתונים הנפוצים. נוסיף ונציין כי לא ידוע לנו על סקרים דומים, ואף העיתונים הנוגעים בדבר לא צירפו בתגובותיהם כל נתונים של סקרים אחרים הידועים להם.

"בנוגע לטענות כי יש ליתן את המשמעות של המונח 'נפוץ' לבדיקה של מספר העותקים של העיתון המופצים ('תפוצה') ולא לשאלת חשיפתו של העיתון ('חשיפה'): פרשנות תכליתית של הוראות המחוקק למונח 'נפוץ' – בשים לב לתכלית החקיקה שמטרתה היתה להבטיח ולקבוע חובת פרסום שמטרתו להביא למירב החשיפה של המידע – דורשת לבחון ולפרש את הביטוי 'נפוץ' על בסיס המבחן המהותי של מידת חשיפת המידע לציבור ולא כמבחן מצומצם המתייחס למבחן טכני גרידא של מספר העותקים שהופץ כשלעצמו. למעלה מן הצורך, נשוב ונציין, כי העיתונים הנוגעים בדבר שהעלו טענה זו לא העבירו לנו נתונים שונים אף בכל הנוגע למספר העותקים המופץ על-ידיהם לעומת עיתונים אחרים.

"מאותם טעמים ועל רקע תכלית החקיקה, אין לקבל את הטענה והאבחנה בין שאלת היותו עיתון בתשלום או עיתון המוגדר כחינמון. תכלית הוראת החוק בהקשר זה, מטרתה להביא את הפרסום לחשיפה הגדולה ביותר לציבור במדינה. לפיכך טענות אלו, שאינן עוסקות בשאלת אפקט הפרסום כשלעצמו, אינן רלבנטיות לענייננו. יתרה מזאת, ניתן לטעון כי נוכח תכלית החוק – להביא לפרסום ולידיעת הציבור – ייתכן וזו מתקיימת אף ביתר שאת דווקא בעיתון שהציבור יכול להשיגו ללא תשלום. כך או אחרת – אין בחקיקה אבחנה המאפשרת סינון העיתונים על רקע זה.

"באשר לטענות לפיהן 'עיתון יומי' לעניין הוראות החוק נדרש שיהיה עיתון המופץ באופן סדיר בכל רחבי הארץ בכל יום מימות השבוע כולל יום שישי (טענה אשר נשמעה כנגד עיתון 'ישראל פוסט', אשר לא מופץ בימי שישי): לעניין זה, ובוודאי בשים לב לשינויים המהותיים שחלו במשק העבודה במדינת ישראל על רקע המעבר לשבוע עבודה של חמישה ימים, לא מתחייבת פרשנות כאמור להוראות המחוקק וניתן לראות את המונח 'עיתון יומי' כחל גם על עיתון שמתפרסם בימי העבודה ואינו מתפרסם ביום שישי.

"בהקשר זה נכון להוסיף ולציין כי הפרשנות האמורה הינה הפרשנות הנוהגת כבר כיום דה-פקטו. בהתאם להוראת החוק, ככלל, הפרסומים השונים שיש לפרסמם לפי חוק התכנון והבנייה מפורסמים בשני עיתונים יומיים שאחד מהם הוא 'עיתון יומי נפוץ'. על-פי המצב הנוהג כבר כיום, נהוג לפרסם הודעות כאמור גם בעיתון 'גלובס', אשר אף הוא יוצא בימים א'–ה' בלבד, וזאת מתוך ראייתו כעיתון יומי שאינו עיתון נפוץ.

"הועלו בפנינו גם טענות לפיהן יש צורך להתייחס לעת קביעת העיתונים הנפוצים לקבלת נתונים על רקע תקופה ארוכה יותר וכי חלים וצפויים לחול שינויים מהותיים במפת העיתונות אשר בגינם נכון להמתין עם ביצוע העדכון ולא לבצע אותו כיום. יצוין כי במהלך בחינת הנושא נחשפנו לשני סקרי TGI אשר שניהם הביאו לאותה תוצאה, ולאחר שמונה חודשים של בחינה גם עת ההחלטה הגיעה.

"לעניין זה נשוב ונבהיר כי חובת העדכון השנתית הינה הוראת מפורשת של המחוקק. בהמשך לכך ראוי כי מדי שנה תשוב ותתבצע בחינה מחודשת של הנתונים ורשימת העיתונים היומיים הנפוצים תעודכן ככל הנדרש – בהתאם לשינויים, ככל שיחולו כאלה בעתיד.

"עוד אציין, כי בעקבות פניית העיתון 'כלכליסט' נבחנה גם טענתם – לפיה בהתבסס על הסקר האחרון, 'כלכליסט' הינו העיתון היומי בעל שיעור החשיפה השלישי בגודלו (10.2%), ולפיכך ראוי להימנות בין שלושת העיתונים היומיים הנפוצים. לעניין זה נכון להבהיר כי בדיקה נוספת אשר ערכנו עם חברת קנטאר, העורכת את סקר TGI, העלתה כי שיעור החשיפה ל'כלכליסט' שנטען כאמור הינו רק בשילוב כמוסף עם 'ידיעות אחרונות' ולא כעיתון עצמאי. לפי הנתונים שנמסרו לנו מחברת קאנטר עולה כי החשיפה לעיתון 'כלכליסט' כעיתון עצמאי עומדת על כ-2% בלבד ולפיכך אינה בין שלושת העיתונים הנפוצים. מסקנה אחרת עלולה להוביל לתוצאה אבסורדית, שכן עיתון נפוץ שיפיץ עיתונים נוספים ירחיב, על בסיס הפלטפורמה העיקרית, את השליטה בנתחי פרסום ממשלתי באמצעות העיתונים שיצורפו.

"להשלמת התמונה אציין כי נבחנה ההיתכנות להרחיב – 'כהוראת שעה' – את מספר העיתונים היומיים הנפוצים לארבעה בשל השינויים שחלו בשוק העיתונות הכתובה. הייעוץ המשפטי (הן במשרדנו והן במשרד המשפטים) שלל אפשרות זאת לנוכח הוראתו הברורה של החוק.

"נוכח כל האמור לעיל ועל סמך סקר ה-TGI האחרון והנתונים השנתיים אני מחליט כי שלושת העיתונים היומיים הנפוצים הינם: 'ידיעות אחרונות', 'ישראל היום', 'ישראל פוסט', וכך יפורסם ב'רשומות' כנדרש בחוק".

יצוין כי הרשומות טרם עודכנו כאמור נכון לשעת הפרסום.