עיקרי הפסיקה

ערעור עתירה מינהלית 01 / 5678
שידורי עדן בע"מ
נגד
1. אפיק רום – הערוץ הישראלי החדש בע"מ
2. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
3. ישראל 10 – שידורי הערוץ החדש בע"מ
4. טי. וי. שלוש בע"מ

בבית-המשפט העליון
[20.11.2001]
לפני השופטים ד' דורנר, י' טירקל, א' א' לוי

המערערת זכתה במכרז שהוציאה הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (להלן – הרשות השנייה) למתן זיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ מסחרי. המשיבה 1 (להלן – המשיבה) הגישה לבית-המשפט עתירה מינהלית שבמסגרתה ביקשה לפסול את זכיית המערערת לנוכח שורת פגמים בהצעת המערערת, לרבות אי-הקצאת רזרבה להשקעה בחברת החדשות, כנדרש בתנאי הסף שנקבעו למכרז. בית-המשפט המחוזי קיבל את העתירה למרות טענת המערערת כי היא עומדת בתנאי האמור לנוכח הרזרבה הכללית שנכללה בהצעתה. מכאן הערעור.

בית-המשפט העליון פסק:
א. (1) כל עוד נשמרת ההקפדה המהותית על עקרון השוויון, ניתן לסטות מכללי המכרז ולאפשר את תיקונם של פגמים קלים שנפלו בהצעות (922א – ב).
(2) במקרה דנן ממכלול הראיות עולה שהרשות השנייה הנחתה את עצמה לנהוג בגמישות בהצעות שהוגשו בגדרי המכרז שפרסמה. זאת, בשל מורכבותו הרבה של המכרז, שההצעות בו נפרסו על פני אלפי עמודים ובדיקתן הצריכה התייעצות עם מומחים מתחומים שונים. במסגרת זאת אפשרה הרשות השנייה למציעים, והמשיבה והמערערת בכללם, לתקן ולהבהיר פגמים בהצעותיהם באופן שלא פגע בשוויון בין המציעים לבין עצמם ובשוויון בין המציעים לבין מציעים פוטנציאליים שלא הגישו הצעות במכרז (922ב – ג).

ב. (1) גם מסמכים המוגשים במסגרת הצעות במכרז יש לפרש כמכלול, על יסוד קנה-המידה של אנשים סבירים והגונים במעמדם של הצדדים למכרז הקונקרטי. ההנחה שאותה יש לאמץ היא כי כוונת המציעים הייתה להגשים בתום-לב את המטרה שלשמה הגישו את הצעתם (922ה – ו).
(2) במקרה דנן אין בפגם האמור שנפל בהצעתה של המערערת כדי לפסול את זכייתה. הכללתה מלכתחילה בהצעת המערערת של העתודה הכספית הנדרשת, הגם שכספים אלו נרשמו באופן שגוי, שוללת את הטענה כי נפגע השוויון המהותי (922ז – 923ב).
ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי בחיפה (השופט ג' גינת) מיום 26.6.2001 בעת"מ 388/01. הערעור נתקבל.

ד"ר אביגדור קלגסבלד, אלי זהר – בשם המערערת;
אלקס הרטמן, אליה צונץ, רונן ברומר – בשם המשיבה 1;
יאיר עשהאל, אסנת אלירם, רפי שפירא – בשם המשיבה 2;
אברהם וול, יורם בונן, יורם ליכטנשטיין – בשם המשיבה 3;
דן כהן, יורם זמיר, נועם פורר – בשם המשיבה 4.

לקריאת פסק הדין המלא