הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

אתיקה

הקוד האתי של ערוץ 20

רישיון מיוחד למשדר ערוץ ייעודי למורשת ישראל

רשיון השידורים של ערוץ 20

נספח ג' לרשיון השידורים: מתכונת ואפיון הערוץ

נספח ד'1 לרשיון השידורים: הפרדה מבנית ועסקית

נספח ד'2 לרשיון השידורים: אתיקה | לעיון בקובץ

נספח ט' לרשיון השידורים: התחייבות בעלי עניין

מסמכים נוספים

תקנון חברת ערוץ יהודי-ישראלי בע"מ, 2012

דו"ח שנתי: בעלי מניות ודירקטוריון, 24.12.13

דו"ח שנתי: בעלי מניות ודירקטוריון, 30.12.14

דו"ח שנתי: בעלי מניות ודירקטוריון, 24.11.15

לעיון נוסף

כל חלקי "הגנזך" באתר "העין השביעית"

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.