מכתב התחייבות

לכבוד: מדינת ישראל – משרד התקשורת

א.ג.נ.,

הנדון: מכתב התחייבות

1. אנו הח"מ, כיתעים ריאל אסטייט אינווסטמנטס לימיטד, מתחייבים להעמיד לרשות חברת ערוץ יהודי ישראלי בע"מ (להלן: "החברה"), או לגרום לכך כי יועמד לרשות החברה, חלקנו היחסי בסכומים שיידרשו לעמידה בהתחייבויות החברה לסכום הוצאות ההפעלה השנתיות, כאמור בהצעת החברה במכרז, בסך 19.4 מיליון ש"ח או סכום התחייבות השווה ל: 40% מההכנסות השנתיות הכוללות (ברוטו), לפי הגבוה, זאת לשם הבטחת מילוי תנאי הרישיון המיוחד שלה למשדר ערוץ ייעודי למורשת ישראל, ובכלל זה למילוי הוראות הדין החלות עליה (להלן: "הרישיון"). ידוע לנו כי אתם תהיו זכאים לדרוש מאיתו קיום התחייבות זו.

"חלקנו היחסי" לעניין מכתב התחייבות זה משמעו השיעור באחוזים של הון המניות שבידנו מתוך סך כל הון המניות המונפק של החברה.

2. ידוע לנו כי תוקף הרישיון מותנה בעמידת החברה בתנאי הרישיון, וכי אי-עמידה בתנאים אלה עשוי להיחשב להפרה יסודית של הרישיון ולביטול הרישיון.

3. אופן העמדת הסכום האמור לחברה, כולו או מקצתו, אם כהון מניות נפרע, אם במתן ערבויות שיאפשרו לה לגייס כספים ואם כהלוואת בעלים, ייקבע על-ידינו בעת מימוש התחייבותנו.

4. הרינו מאשרים כי ידוע לנו שהתחייבותנו זו תעמוד בתוקפה כל עוד יעמוד בתוקפו הרישיון, ובכל מקרה לא נהיה רשאים לבטלה ללא הסכמת המועצה [לשידורי כבלים ולוויין] או בעל תפקיד אחר אשר יבוא במקומה על-פי כל דין.

5. התחייבות זו תעמוד בתוקף אך ורק כל עוד נהיה בעלי מניות בחברה.

ויאצסלב מירילשוילי,
כיתעים ריאל אסטייט אינווסטמנטס לימיטד

* * *

לעיון ברשיון השידורים של ערוץ 20

להורדת הקובץ (PDF, 430KB)