1. כללי

1.1. בעל הרישיון [חברת ערוץ יהודי ישראלי בע"מ] מחויב בהכרה של כללי האתיקה העיתונאית המוכרים על-פי הדין, וכן ההוראות הרלבנטיות בחוק התקשורת, כללי השידורים והחלטות המועצה [לשידורי כבלים ולשידורי לוויין], כללי מועצת העיתונות, מסמך "נקדי" ודיני ההגנה על זכויות הפרט (להלן כל אלו: "כללי האתיקה").

בנוסף, בעל הרישיון יגבש ויאמץ לעצמו קוד אתי מיוחד, ויכלול בו את כללי האתיקה הרלבנטיים לפעילותו ואת הנהלים לשמירתם (להלן: "הקוד האתי של הערוץ"). הקוד האתי של הערוץ יבוסס על כללי האתיקה ולא יעמוד בסתירה להם.

כללי האתיקה והקוד האתי של הערוץ יכונו להלן יחד: "כללי האתיקה של הערוץ".

1.2. בעל הרישיון ינהג בהפעלת הערוץ ובשידוריו בהתאם לכללי האתיקה של הערוץ.

1.3. בעל הרישיון ינקוט באמצעים מתאימים להטמעתם של כללי האתיקה של הערוץ בקרב עובדיו, ולקיים בקרה מתמדת על קיומם, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ינקוט בכל האמצעים המפורטים בנספח זה להלן.

2. ניסוח וגיבוש הקוד האתי של הערוץ

הקוד האתי של הערוץ יגובש וינוסח על-ידי בעל הרישיון, ויובא לאישור המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין טרם תחילת השידורים. קוד אתי זה יכלול בחובו את כל ההוראות בתחום האתיקה המקצועית שתפרסם, מעת לעת, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, וכל הוראה אחרת מתחום דיני האתיקה המקצועית בה מחויב בעל הרישיון על-פי דין, וכן יכלול הוראות אתיות אשר בעל הרישיון יבחר לקבל על עצמו.

3. הטמעת כללי האתיקה ואמצעי פיקוח

3.1. בעל הרישיון יפעיל מערך גורמים אשר יטמיעו את כללי האתיקה של הערוץ בקרב עובדיו, יפקחו על קיומם ויישומם של הכללים בעבודתו השוטפת ויטפלו במקרים של אי-קיום כללי האתיקה של הערוץ ובתלונות הציבור.

3.2. בכל הסכם העסקה בין בעל הרישיון לבין כל עובד בבעל הרישיון תיכללנה הוראות לפיהן העובד יהא מחויב לשמירה על כללי האתיקה של הערוץ, ובעל הרישיון יהא רשאי לסיים העסקת העובד בכל מקרה של הפרת כללי האתיקה של הערוץ על-ידי העובד. הסכם העסקה כאמור יכלול אישור של העובד לפיו הפרת כללי האתיקה של הערוץ תהווה עילה לסיום מיידי של העסקתו, בכפוף לתשלומים המגיעים לו על-פי הדין.

4. מינוי ועדת אתיקה

4.1. בעל הרישיון ימנה ועדת אתיקה לערוץ, אשר תמנה לפחות אחד מבין בעלי התפקידים כדלקמן: מנכ"ל הערוץ, העורך הראשי ו/או מנהל התוכניות, וכן את הממונה על תלונות הציבור, הממונה על האתיקה והיועץ המשפטי של בעל הרישיון.

4.2. ועדת האתיקה תדון בנושאי אתיקה אשר יופנו לטיפולה על-ידי בעלי תפקידים בערוץ, ותכריע בנוגע לסוגיות אתיות אלו, בהתאם לסמכותה כמפורט להלן.

4.3. ועדת האתיקה תתכנס לפחות אחת לרבעון, והחל מהמועד בו ישדר בעל הרישיון חדשות תתכנס ועדת האתיקה אחת לחודשיים.

5. מינוי ממונה על האתיקה לערוץ

בעל הרישיון ימנה אדם בעל כישורים מתאימים לממונה על האתיקה העיתונאית בבעל הרישיון. הממונה יעסוק בין היתר בהכשרתם של העיתונאים, העורכים, המפיקים, הכתבים והתחקירנים בנושאי אתיקה, בעדכון שוטף של הוראות האתיקה, בהוצאת הנחיות אתיקה ובפרסום שוטף של החלטות, מסקנות ואירועים בעלי חשיבות בתחום האתיקה.

6. מינוי יועץ משפטי

בעל הרישיון יסתייע בשירותי ייעוץ משפטי שוטף וצמוד, אשר בין היתר יסייע לבעל הרישיון ולממונה על האתיקה בבעל הרישיון בנושאים הבאים:

6.1. היועץ המשפטי יסייע לממונה על האתיקה בעדכון הקוד האתי של הערוץ במהלך הזמן, בהתאם לעדכונים שנעשו על-פי דין או על-ידי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מעת לעת.

6.2. היועץ המשפטי ינחה ויכשיר את מנהלי בעל הרישיון ועובדיו העוסקים בתחום התוכן והעריכה בכללי האתיקה של הערוץ ובדרכי יישומם, וכן את עובדי מחלקת השיווק והמכירות וכל עובד אחר של בעל הרישיון, הלוקח חלק בהבאת התוכנית או משדר הפרסומת לשידור.

בנוסף להכשרה ראשונית, אשר כל עובד בתחום התוכן של בעל הרישיון ירכוש עם תחילת עבודתו בבעל הרישיון, היועץ המשפטי יסייע בעדכון שוטף בנוגע לשינויים, עדכונים, החלטות ומסקנות בנושאים הקשורים לאתיקה מקצועית, בין אם בדרך של השתלמויות מקצועיות שיעביר ובין אם בדרך של פרסום הנחיות בתחום האתיקה מעת לעת.

6.3. היועץ המשפטי יסייע יחד עם הממונה על האתיקה בפיקוח על שמירה ויישום של כללי האתיקה של הערוץ, ויספק פתרונות לסוגיות ובעיות משפטיות ואתיות, ככל שיתעוררו. היועץ המשפטי ישתתף בישיבות צוות מערכת התוכן, במידת הנדרש, ויסייע לכל אחד מעובדי בעל הרישיון בכל עת כמידת צורכי המערכת.

6.4. היועץ המשפטי ייתן שירותי ייעוץ וליווי משפטי לממונה על תלונות הציבור בבעל הרישיון, למנכ"ל והעורך הראשי, לממונה על האתיקה, למפיק הראשי ולמנהל השיווק.

7. מינוי ממונה על תלונות הציבור

7.1. בעל הרישיון ימנה ממונה על תלונות הציבור אשר תפקידו יהא לקבל את תלונות הציבור, לבדקן ולהשיב עליהן בתוך זמן סביר.

7.2. הממונה על תלונות הציבור יוכשר לתפקידו על-ידי היועץ המשפטי של בעל הרישיון, ויתייעץ עם היועץ המשפטי בכל סוגיה ושאלה שתצדיק התערבותו.

7.3. הממונה על תלונות הציבור, במסגרת תפקידו, יהא קשוב לכל תלונה אשר תוגש לבעל הרישיון על-ידי ציבור הצופים, בנוגע לכל דבר ועניין, לרבות איכות השידור, הן התוכנית והן הטכנית, עבירה לכאורה על הכללים האתיים או כל פגיעה שהיא בכל אדם או קבוצה או תאגיד, מכל טעם שהוא.

7.4. הממונה על תלונות הציבור יבחן כל תלונה אשר תגיע לבעל הרישיון וירכז את הטיפול בה.

7.5. בעל הרישיון ינהל רישום מדויק של התלונות אשר קיבל, וכן של דרך הטיפול בכל תלונה ותלונה, לרבות מסקנות והצעות בנוגע לפתרון הבעיה נשוא התלונה ולמסקנות לפעולה ולתיקון נהלים בעתיד.

7.6. בעל הרישיון יישם את המסקנות שהוסקו בעקבות תלונות כאמור ויטמיען בנוהלי בעל הרישיון.

7.7. בעל הרישיון ידווח בעצמו או באמצעות הממונה על תלונות הציבור למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין על תלונות הציור ודרכי הטיפול בתלונות, וכן את הנהלים שעודכנו בעקבות הטיפול בתלונה ומסקנותיו.

7.8. בעל הרישיון יודיע לציבור צופיו את דבר קיומו של הממונה על תלונות הציבור בבעל הרישיון, ואת דרכי ההתקשרות עימו, הן באתר האינטרנט שיקים והן בשידורי הערוץ, לפחות שלוש פעמים ביום בזמן צפיית שיא, במשך שבוע רצוף אחת לרבעון; או בכל דרך אחרת שתקבל את אישור המועצה מראש.

7.9. עיקרי נוהל הטיפול בתלונות הציבור על-ידי הממונה על תלונות הציבור הינם כדלהלן:

7.9.1. הממונה על תלונות הציבור יקבל לידיו כל תלונה שתופנה אליו או לבעל הרישיון בנוגע לשידורים, וירכז את הטיפול בה.

7.9.2. הממונה על תלונות הציבור יודיע למתלונן, בתוך שבעה ימים מיום קבלת התלונה, על דבר קבלת תלונתו.

7.9.3. הממונה על תלונות הציבור יברר עם כל הגורמים הרלבנטיים לנושא התלונה (לרבות, ככל שרלבנטי, מנהלי הערוץ, עובדי מחלקת התוכן וההפקה, הצוות הטכני) את העובדות הנטענות העומדות בבסיס לתלונה ויקבל את עמדתם ביחס למכלול הנסיבות הרלבנטיות לתלונה.

7.9.4. במידת הצורך, ובכל מקרה בו לאחר בירור העובדות עולה חשש להפרת כללי האתיקה של הערוץ, יפנה הממונה על תלונות הציבור להתייעצות עם הממונה על האתיקה בערוץ ו/או עם היועץ המשפטי של הערוץ.

7.9.5. התייחסה התלונה לנושא הקשור או עוסק בבעיה או בתקלה טכנית, תיערך בדיקה מלאה עם הצוות הטכני הרלבנטי.

7.9.6. תיעוד הבדיקות שייערכו על-ידי הממונה על תלונות הציבור ייערך בפרוטוקול כתוב.

7.9.7. סבר הממונה על תלונות הציבור כי מן הראוי לקבל הבהרות או הסברים או את עמדתו של המתלונן לגבי גרסת מערכת ההפקה ו/או השידור של התוכנית, יפנה הממונה על תלונות הציבור למתלונן ויבקש את עמדתו או תגובתו, לפי העניין. סירב המתלונן להגיב לבקשת הממונה על תלונות הציבור, לא יהא בכך כדי להפסיק את הטיפול בתלונה לגופו של עניין.

7.9.8. הליך הבדיקה של תלונה יסתיים לא יאוחר מ-21 יום מיום קבלת התלונה, אלא אם הצריכה החקירה זמן סביר נוסף למיצויה.

7.9.9. הממונה על תלונות הציבור יודיע למתלונן על תוצאות הבדיקה ועל הצעדים שננקטו על-ידי הערוץ, ככל שננקטו, למניעת הישנות הבעיה.

7.9.10. הממונה על תלונות הציבור יגבש מסקנותיו המנומקות, ואם סבר כי התלונה היתה מוצדקת – ימסור הנחיותיו לפתרון הסוגיה ככל הניתן ולגיבוש או עדכון נוהלי בעל הרישיון באופן שאירועים מסוג האירוע נשוא התלונה לא יישנו, בחוות דעת כתובה. הממונה על תלונות הציבור יתייעץ, במידת הצורך, עם היועץ המשפטי של בעל הרישיון בכל הנוגע לתוכנה של חוות דעתו האמורה.

7.9.11. הממונה על תלונות הציבור יפרט בחוות דעתו הצעה לתיקון נהלים אשר ימנעו ככל הניתן ובהתאם לשיקול דעתו המלא את הישנות הבעיה נשוא התלונה, ונהלים אלו ייכללו במסגרת נוהלי העבודה בבעל הרישיון.

8. הדרכת עובדי בעל הרישיון בתחום האתיקה המקצועית

8.1. הדרכת עובדי מחלקת התוכניות וחדר השידור: עובדי מחלקת התוכן של בעל הרישיון יעברו השתלמויות תקופתיות, אחת לשנה, בנוגע לכל הוראות הדין הרלבנטיות, הקוד האתי של הערוץ והנהלים המחייבים בבעל הרישיון. בהשתלמות תשולבנה הרצאות בעלות אופי משפטי אשר יועברו על-ידי היועץ המשפטי של בעל הרישיון או על-ידי מי מטעמו או מרצה המומלץ על-ידו, ואשר יכללו את ההנחיות והכללים שנקבעו בארץ ובעולם בנושאי אתיקה מקצועית, לרבות פסיקת בתי-המשפט, בתי-דין וועדות מעין שיפוטיות בנושא.

ההרצאות יעסקו, בין היתר, בנושאים הבאים:

8.1.1. החקיקה בישראל בתחום התקשורת והסדרת שוק התקשורת הישראלי, בנושא תקשורת כתובה ותקשורת אלקטרונית. סקירה של חוקים שונים העוסקים בתקשורת, לרבות חוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982, חוק רשות השידור, חוק הרשות השנייה והתקנות והכללים שהוצאו מכוחם.

8.1.2. חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת כעקרונות על בעלי אופי חוקתי במדינה דמוקרטית. סקירת התפתחות זכויות יסוד אלו בחקיקה ובפסיקה בישראל, בין היתר לאור מגילת העצמאות ומגילת זכויות האדם.

8.1.3. הגבלות על חופש הביטוי ואיזון בין אינטרסים לגיטימיים שונים, עקרונות כלליים של תום לב, אמינות ודיוק, אובייקטיביות ואי משוא פנים, איזון והוגנות, זכות התגובה ואיסור אפליה.

8.1.4. הגנה על שמו הטוב של אדם – הוצאת לשון הרע, לרבות דיון בחוק איסור לשון הרע תשכ"ה-1965 ובכללים הנובעים ממנו ואשר התפתחו בפסיקה ובהוראות ובהחלטות מתחום האתיקה.

8.1.5. הגנה על הפרטיות – לרבות דיון בחוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981 ועוד.

8.1.6. הגנות ספציפיות על פגיעים וקטינים, לרבות העסקת קטינים ופגיעים בהפקת תוכניות טלוויזיה, ולרבות שידור המיועד לקהל יעד של קטינים ופגיעים.

8.1.7. יחסים בין המדינה והעיתונאי ובין העיתונאי והמרואיין – צווי איסור פרסום, צנזורה צבאית ובטחון המדינה מחד, ומאידך – שמירה על חסיון מקורות עיתונאיים.

8.1.8. שמירה על כללי אתיקה מקצועית בשידורי טלוויזיה מסחרית. פרסומת, פרסומת אגב ופרסומת סמויה. פרסום סמוי וחופש הביטוי בתחום המסחרי.

8.1.9. איסור על ניגוד עניינים וקבלת טובות הנאה, הפרדה מוחלטת בין המחלקות העסקיות למחלקות התוכן בבעל הרישיון והרציונל ביסוד הפרדה זו.

8.1.10. שיעור שיוקדש לנושאים שונים ומגוונים, לרבות קניין רוחני, זכויות יוצרים וזכויות מבצעים, מועצת העיתונות ותפקידיה, כניסת האינטרנט לשוק התקשורת ועוד.

8.1.11. היבטים אתיים בתוכניות מציאות (ריאליטי).

8.2. הדרכות נוספות: הדרכות נוספות ייערכו, במידת הצורך, לעובדים חדשים ו/או בעלי תפקידים חדשים.

8.2.1. עד לא יאוחר ממועד תחילת שידורי הערוץ, הממונה על האתיקה והיועץ המשפטי של בעל הרישיון ינחו כל אחד מבין העורך הראשי, מנהל התוכניות ומנהל השיווק בדבר הכללים האתיים הרלבנטיים (כל אחד במסגרת תפקידו), ובדבר נוהלי בעל הרישיון בעניין ודרך ביצוע תפקידו.

8.2.2. השתלמויות לעובדים חדשים – עובד חדש של בעל הרישיון יעבור, בסמוך לתחילת עבודתו בבעל הרישיון, השתלמות בנושא האתיקה ונוהלי בעל הרישיון, בהתאם לתפקיד לו הוא מיועד.

9. נוהלי עבודה לקיום ולשמירה על כללי האתיקה של הערוץ במחלקת התוכן

9.1. הפקה מקומית – שידור מוקלט.

9.1.1. בעת הפקת תוכנית יקפיד צוות ההפקה כולו על שמירת כללי האתיקה של הערוץ.

9.1.2. הפקת התוכנית תהיה באחריותו של העורך הראשי או של מי מטעמו.

9.1.3. התעורר במהלך הפקת תוכנית, בקרב מי מעובדי צוות ההפקה, חשש להפרת הוראה מהוראות האתיקה המחייבות, יפנה העובד את הסוגיה להמשך טיפולו של העורך הראשי, אשר יוכל להתייעץ עם הממונה על האתיקה והיועץ המשפטי ולהחליט אם לשדר את התוכנית כפי שהיא אם לאו, או לערוך בה שינויים.

החליט העורך הראשי לשדר את התוכנית, בין בכפוף לביצוע שינוייו ובין אם לאו, יאשר את התוכנית בטרם העברתה לשידור.

9.1.4. העורך הראשי או הממונה על האתיקה יוכלו לפנות למועצה על מנת לקבל אישורה המוקדם לשידור התוכנית (Pre Ruling). הכרעת המועצה במקרה כאמור תחייב את בעל הרישיון.

9.2. הפקה מקומית – שידור חי.

בתוכנית המשודרת בשידור חי יחולו נוהלי העבודה כדלהלן:

9.2.1. כל תוכנית בשידור חי תהיה באחריותו של המפיק הראשי או של מי מטעמו, ועל-פי תסריט או Line Up שאושר מראש על-ידי המפיק הראשי או על-ידי העורך הראשי.

9.2.2. התעוררה סוגיה אתית במהלכו של השידור החי, ולדעתו של העורך הראשי ניתן למצוא לה פתרון תוך כדי ובמהלך השידור, בין אם בדרך של התנצלות או בכל דרך אחרת, יורה העורך הראשי או מי מטעמו על פתרון הסוגיה כאמור.

9.2.3. התעוררה סוגיה במהלכו של שידור חי, בין אם ניתן לה פתרון כאמור בסעיף 9.2.2 לעיל ובין אם לאו, ידווח העורך הראשי על הסוגיה, בסמוך לתום השידור, לממונה על האתיקה ו/או ליועץ המשפטי של הערוץ.

9.2.4. שודרה תוכנית שעלול להיות בה משום פגם אתי, יכול העורך הראשי, בהתייעצות עם הממונה על האתיקה ו/או עם היועץ המשפטי, להורות על פרסום התנצלות בתוכנית רלבנטית סמוכה ככל הניתן להפרה. כן רשאי הוא, במידת הצורך, לרענן את נוהלי האתיקה הרלבנטיים.

9.2.5. הממונה על האתיקה יחליט, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, אם לקיים הליך של חקירה בעניין הסוגיה בבנידון.

9.2.6. החליט הממונה על האתיקה על קיומה של חקירה, תתבצע החקירה בהתאם לנוהלי עבודתו.

9.3. אישור מוקדם של המועצה (Pre Ruling).

9.3.1. בכל מקרה שבו מתעורר ספק ביחס לסוגיה בעלת היבטים אתיים, יהיה בעל הרישיון רשאי להביא את הסוגיה להתייעצות עם המועצה, אשר תהיה רשאית להכריע בעניין, והכרעתה תחייב את בעל הרישיון.

9.3.2. בנוסף על האמור לעיל, בכל מקרה שבו על-פי הוראות המועצה, כללי המועצה או תנאי הרישיון יידרש אישור המועצה מראש לשידורו של משדר, ינחה היועץ המשפטי את העורך הראשי, ובעל הרישיון לא יפרסם את המשדר אלא לאחר שאושר, ובהתאם לאישור.

10. דין וחשבון

10.1. בעל הרישיון יעביר למועצה דו"ח רבעוני על תלונות ציבור ועל הפרות אתיות שהתקיימו בתוכניות ששידר בעל הרישיון במסגרת הרבעון המדווח. בדיווח זה יתייחס גם לדרכי הטיפול בהפרות ודרכי מניעה עתידיות.

10.2. בנוסף יכלול הדו"ח הרבעוני דיווח על התכנסויות ועדת האתיקה ועל החלטות שהתקבלו בה במסגרת הרבעון המדווח.

10.3. החל מהמועד בו ישדר חדשות, יעביר בעל הרישיון דיווחים כאמור אחת לחודשיים.

10.4. כל שינוי בקוד האתי של הערוץ יובא לאישור המועצה בכתב ומראש.

* * *

לעיון בנספח ד'2

להורדת הקובץ (PDF, 173KB)

לעיון ברשיון השידורים של ערוץ 20

להורדת הקובץ (PDF, 430KB)