המחקר מבקש לבחון את האופן שבו קבוצות מיעוט בישראל מיוצגות בחדשות הטלוויזיה של הערוץ הראשון הממלכתי. ייצוג שוויוני של קבוצות מיעוט מממש הלכה למעשה את חופש הביטוי - אחד מעקרונות הדמוקרטיה. תקשורת שמאפשרת גישה למדיה ושכל קבוצות המיעוט בחברה זוכות בה לייצוג מדגישה את הפלורליזם החברתי ונותנת לו לגיטימציה. מכאן עולות שאלות המחקר: מהו היקף הייצוג של קבוצות מיעוט במהדורות החדשות של הערוץ הראשון בטלוויזיה ביחס לגודלן באוכלוסייה? מהו אופי הסיקור של קבוצות המיעוט? ומהם יחסי הגומלין בין קבוצות המיעוט לקבוצות הרוב על-פי הצגתן בחדשות הערוץ הראשון?

לקריאת המחקר