(לחצו להגדלה)

(לחצו להגדלה)

בדו"ח השנתי שהציגה השבוע חברת מעריב-החזקות בע"מ, תחת הסעיף הקבוע המכונה "הון אנושי", מצוין כי בשנה החולפת צומצם מספר עובדי המערכת בחברה – עיתונאים, צלמים, גרפיקאים ומעצבים – בשיעור ניכר.

"במהלך שנת 2011 עברה החברה מספר הליכי התייעלות, אשר כללו צמצום הוצאות והקטנת מצבת כוח האדם במחלקות שונות בארגון", נכתב בדו"ח. בחינת הנתונים שמסרה החברה לבורסה לאורך השנים האחרונות מעלה תמונה של כלי תקשורת שכמעט מדי שנה מקצץ במצבת כוח האדם, ואשר בשנה האחרונה הגיע לשפל במספר עובדי המערכת המועסקים בו (יש לציין כי כל עיתוני הדפוס – ובמידה רבה כל כלי התקשורת – ידעו בשנים האחרונות קשיים וצמצומים. "מעריב" יוצא לאור על-ידי חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך, ועל כן נתוניו פומביים).

בסוף 2004 דיווחה החברה לבורסה כי ב"מעריב" וברשת המקומונים של העיתון מועסקים 442 עובדי מערכת. בשנת 2005 ירד המספר ל-419. בשנתיים שלאחר מכן המספר נותר יציב ואף עלה במעט (בשנת 2006 הועסקו 420 עובדי מערכת ובשנת 2007 הועסקו 435 עובדים), אך מאז חלה ירידה תלולה במספר עובדי המערכת בעיתון ובמקומונים. בשנת 2008 צנח המספר ל-346 עובדים, בשנת 2009 ירד ל-309, בשנת 2010 ירד ל-300 ובסוף שנת 2011 עמד מספר עובדי המערכת על 292 בלבד.

אתר האינטרנט של "מעריב", nrg, לא הצליח בשנים הללו לתפוס את מקומו של העיתון המודפס. למעשה, גם מצבת כוח האדם באתר צומצמה במידה ניכרת לאורך השנים האחרונות. ב-2004 הועסקו באתר 97 עובדי מערכת, בשנת 2005 ירד המספר ל-66, בשנת 2006 צמח ל-83 עובדי מערכת, בשנת 2007 ירד ל-73 עובדים ובשנת 2008 צנח ל-46 עובדים. בשנת 2009 עלה מעט המספר ל-48 עובדים ובשנת 2010 אף הגיע ל-52, למעלה ממחצית מספר העובדים שהועסקו באתר בשנת 2004, אך בשנה החולפת ירד המספר לשפל חדש – 43 עובדים בלבד.

אם בוחנים את כלל עובדי המערכת בחברה, בעיתון, במקומונים, באתר האינטרנט ובחטיבת המגזינים, עולים הנתונים הבאים: בשנת 2004 עבדו בחברה 590 עובדי מערכת ובשנת 2005 ירד המספר ל-561. בשנת 2006 עלה ל-581, אך מאז נמצא בירידה כמעט מתמדת. בשנת 2007 הועסקו 567 עובדים, בשנת 2008 הועסקו 445 עובדים, בשנת 2009 הועסקו 401 עובדי מערכת, בשנת 2010 צמח מעט המספר ל-410 עובדים ובשנה האחרונה ירד מספר עובדי המערכת בחברה כולה לשפל של 370 עובדים בלבד.

כמעט מדי שנה נמסר לבעלי המניות במסגרת הדו"ח לבורסה על תוכנית קיצוצים חדשה שיצאה אל הפועל. "במהלך שנת 2003 בוצעו פעולות התייעלות בכל מחלקות העובדים, שכללו בעיקרן צמצומים בכוח האדם באופן שפוטרו כ-130 עובדים והוחלט להפחית את עלויות העסקת העובדים בכל מחלקות החברה ואגפיה בשיעורים של כ-15%", נכתב בדו"ח אחד.

"בשנת 2004 חל גידול במצבת העובדים הנובעת בעיקר מהפעלת אתר nrg מעריב, פתיחת מקומונים חדשים והתרחבות מחלקת קידום המכירות (MIM). ברבעון הראשון של שנת 2005 בוצעו פעולות התייעלות נוספות שכללו פיטורין של כ-100 עובדים נוספים, מאגפים שונים במעריב, הפחתת עלויות העסקת עובדים, איחוד תפקידים ו/או מחלקות חופפים באגפים שונים, צמצום הוצאות הנובע מאיחוד רכש, הפחתת עלויות תפעול ועוד. במקביל החלה מעריב בשיפור תנאי הסחר שלה מול ספקים ונותני שירותים", נכתב בדו"ח אחר.

"בשנים האחרונות עברה מעריב מספר הליכי התייעלות. במהלך 2008 המשיכה מעריב בפעולות ההתייעלות השונות, אשר לקראת סוף 2008 גובשו לכדי תוכנית היערכות חדשה ומקיפה בכל אגפי החברה. נכון למועד הגשת הדו"חות תוכנית ההתייעלות מצויה בשלבי יישום מתקדמים. [...] כמו כן בוצע בחברה קיצוץ רוחבי מדורג בהוצאות השכר, בשיעור שבין 5% ל-20% , כאשר ההפחתה נעשתה באופן ששכרם של מקבלי השכר הגבוה יותר הופחת בשיעור הגבוה ביותר, ומשכרם של מקבלי שכר של 5,000 שקל ומטה לא נעשתה הפחתה כלשהי", נמסר לבעלי המניות.

"במהלך שנת 2010 עברה החברה מספר הליכי התייעלות, ובכללם צמצום במצבת כוח האדם במחלקות שונות בארגון, צמצום השימוש בחומרי הגלם לעיתון היומי וצמצום השימוש באחת ממכונות הדפוס שבבית-הדפוס", נמסר לפני שנה; השבוע מסרה החברה לבורסה כך: "במהלך החודשים מרץ–מאי 2011 ביצעה החברה מהלך התייעלות ראשון, אשר כלל צמצום במצבת כוח האדם. [...] במהלך חודש אוקטובר 2011 ביצעה החברה שינוי ארגוני שעיקרו איחוד מחלקת הגרפיקה של כתבי-העת והמגזינים עם מחלקת המודעות".

יש לציין כי בעוד מספר עובדי המערכת ב"מעריב" קוצץ במידה ניכרת לאורך השנים האחרונות, וסך כל העובדים בחברה ירד מ-2,881 בשנת 2004 ל-2010 עובדים בשנה החולפת, הצליח מספר עובדי המינהלה ב"מעריב", למרות עליות ומורדות לאורך השנים, לשמור על יציבותו באופן מרשים. בשנת 2004 הועסקו בחברה 148 עובדי מינהלה, 38 מהם עובדים במחלקת הכספים. בשנת 2011 הועסקו בחברה 136 עובדי מינהלה, 39 מהם עובדים במחלקת הכספים.