מימין: עורך ynet יון פדר, סגנו ערן טיפנברון ועורכת הדין סיגל פעיל (צילום: "העין השביעית")

מימין: עורך ynet יון פדר, סגנו ערן טיפנברון ועורכת הדין סיגל פעיל (צילום: "העין השביעית")

"הליך זה נפתח ונוהל לכל אורכו בדרך של הסתרה וניסיון למנוע מידע קריטי ומהותי מעיני ביה"ד הנכבד בקשר לנסיבות כואבות של הליך התייעלות שננקט ב-ynet", כך נטען בפתח סיכומי אתר ynet, כפי שהוגשו היום על ידי עו"ד סיגל פעיל וזוהר גיפס לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב יפו.

כזכור, ארגון העיתונאים בישראל פנה אל בית הדין בבקשה לסעד בעקבות החלטת האתר לסיים את העסקתו של כתב הכלכלה תני גולדשטיין, שפעל לצירוף עיתונאי האתר לארגון. במקביל להפסקת עבודתו הוחלט באתר לבחון את סיום העסקתם של עובדים נוספים, בהם שני עורכים בכירים שפעלו אף הם לצירוף עובדי האתר לארגון – אראלה גניסלב, עורכת דף הבית, ויהונתן זילבר, עורך ערוץ המחשבים.

"נדמה, כי המבקשת תחילה ירתה את חץ 'הפגיעה בהתארגנות' במטרה להרים את קרנה כארגון עיתונאים חדש ולייצר לעצמה יחסי ציבור על חשבון עובדי ynet, ולאחר מכן ציירה את המטרה וגם זאת, בעיוות חמור", נכתב בסיכומי האתר. על פי באי כוח ynet, המניע להפסקת עבודתו של גודלשטיין אינו קשור כלל למעורבותו בארגון העיתונאים. "ynet הראה בהליך זה", כך נכתב, "כי לא רק שזו זכותו שלא לקבל את מר תני גולדשטיין חזרה לשורותיו, אלא שנוכח ההפרות האתיות החמורות שבהן לקה כל מהלכו של תני – זו חובתו ממש! התנהלותו של תני בפרשה הזאת מצדיקה לחלוטין את סירוב ynet מלקבלו חזרה – הן מן הבחינה הניהולית, הן מהבחינה המקצועית והן מהבחינה האתית".

הביקורת על גולדשטיין נסמכת על כך שבעודו עובד באתר, פעל למציאת עבודה חדשה "בקרב אותם גופים ואותם גורמים שהוא מסקר ביום-יום", לשון הסיכומים, וכי בהמשך הודיע גולדשטיין על דעת עצמו כי הוא חוזר בו מהתפטרותו. באי כוח האתר מדגישים כי גולדשטיין ביקש לשוב לתפקיד שבו כיהן, ככתב המסקר בין היתר את אותם הגורמים שאצלם חיפש עבודה. "האם במצב עקום שכזה תתאפשר בכלל עבודה עיתונאית מקצועית, ללא משוא פנים, נקייה מחישובים אישיים או מ'חובות' עבר?!", נשאל בסיכומים, ומיד גם ניתנת תשובה "שלילית רבתי".

לפי באי כוח האתר, הסתדרות העובדים שהגישה בשם ארגון העיתונאים את הבקשה, "החליטה לנקוט תרגיל משפטי מזהיר, הגם שבלתי הוגן בעליל. המבקשת התחילה לבנות על-בסיס הצירוף המלאכותי של התארגנות כלשהי ב-ynet והליך ההתייעלות שננקט, מצג שווא שלם. על-פי המצג הזה – המפואר להפליא אך הבדיוני לחלוטין – לא מדובר כביכול בכלל בעובד שהתפטר ומבקש לחזור בו בנסיבות בעייתיות, אלא באיזו התנכלות כביכול של מעביד להתארגנות עובדים אשר בדיעבד הסתבר, כי רחשה לה כביכול מתחת לפני השטח".

"לשם הקמת המצג הזה נקטה המבקשת שורה של טכניקות בזויות למדי שתכליתן מצד אחד ליצור את תמונת הדברים הבדויה שהיא מבקשת להקים, ומצד שני להכחיד כל פריט מידע שעשוי להפריך את התמונה שיצרה ביצירתיות מרשימה", נכתב. בין היתר חוזרים מחברי התצהיר על הטענות לפיהן גולדשטיין היה בדרכו החוצה מהאתר ועל כן אין לראות בו מוביל של ההתארגנות, כי זילבר ניהל באופן לקוי את ערוץ המחשבים ואף הציע לפטר את אחד מעובדיו כדי שיוכל לשמור על מישרתו, וכי ההתארגנות נרקמה בהיחבא, מבלי שהנהלת האתר ידעה עליה.

"עד למועד זה לא הראתה ההסתדרות ראשית ראשיתה של הוכחה – מכתב, שיחה, הודעה, כלשהם - מהם ניתן לייחס למי ממנהלי ynet ידיעה כלשהי בדבר 'מהלכי התארגנות' כלשהם", נכתב. "להיפך, כל שהראתה ההסתדרות הם מכתבים המצביעים על מלאכת הסתרה מאסיבית מהנהלת ynet".

עוד נטען בסיכומי אתר ynet כי הפסקת עבודתו של גולדשטיין נבעה ממהלך רחב היקף של צמצומים והתייעלויות. בתגובה לטענה שהועלתה בסיכומי הארגון, כי אתר ynet לא סיפק הוכחה לכך ששותף עסקי בכיר העביר, קודם לגל הצמצומים האחרון, הודעה שמשמעותה פגיעה מהותית בהכנסותיו, נכתב בסיכומי האתר כך: "ynet בחר שלא לחשוף בהליך זה את שמו של אותו שותף עסקי כמו גם את פרטי אותה הודעה, וזאת מטעמים מסחריים ומתוך חשש, או יותר נכון הכרה, כי חשיפת פרטי אותה הודעה משמעותה גרירת מהלכים דומים מצד שותפים עסקיים נוספים שלו, ובעקבות כך, אסון כלכלי של ממש על ynet, אשר משמעותו והשלכותיו ברורות".

כמו כן מודגש כי רוב המוזמנים לשימוע ביום שבו זומן גולדשטיין לשיחה לא היו פעילים בארגון העובדים באתר, ונטען כי הופעל שיקול דעת לפני ההחלטה באשר לגורלם של גולדשטיין, גניסלב וזילבר. לגבי גניסלב, שבסופו של דבר לא לקחה חלק בהליך, נכתב בסיכומי האתר כך: "למען הסדר הטוב יצוין, כי לאחר מגעים שהתקיימו בין הגב' אראלה גניסלב [...] לבין ynet הסכימו הצדדים על סיום עבודתה של אראלה, וזאת כאמור במהלך של הבנה והסכמה". בכל מקרה נטען כי גם מאחורי זימונה של גניסלב לשימוע "עמדו שיקולים ענייניים בלבד".

בסיכומים משיבים באי כוח האתר גם לטענה על בעיות אתיות בהתנהלותו של העורך הראשי באתר, יון פדר, שטס לחופשת סקי באנדורה על חשבון משרד התיירות של המדינה המארחת. "נסיעות ממומנות לשם סיקור עיתונאי הוא דפוס פעולה יומיומי ורווח בכל העיתונות בישראל", מובהר. כמו כן נטען כי גולדשטיין וזילבר "ביקשו ואושר להם מספר רב של נסיעות לחו"ל לשם סיקור עיתונאי. יתר על כן, בעוד ששני אלה הרבו בנסיעות על חשבון גורמים שמסוקרים על ידם ישירות, אין בין מר פדר לממשלת אנדורה ולא כלום, ונסיעתו היא לחלוטין בזיקה לעניין אחד בלבד – מומחיות הסקי שלו".

את סיכומיהם מסיימים באי כוח האתר בקביעה כי "אין עניינו של תיק זה בפגיעה בהתארגנות אלא בהליך תקין במסגרתו מעסיק מפעיל את הפרוגרטיבה הנתונה לו לנהל את עסקיו כראוי [...] המדובר לכל היותר במקרה בו לעובד ספציפי לשעבר של המשיבה קיימות טענות בנוגע לאופן סיום העסקתו – מצב בו עליו להתכבד להגיש בעניין תביעה אישית ומפורטת".

32893-02-12