ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל רסס - הכל