בית-הדין הארצי לעבודה דחה את בקשתה של אחוזת הירש ישראל תשנ"ד בע"מ, החברה שבאמצעותה רכש שלמה בן-צבי את "מעריב", לעכב את ביצוע פסק הדין שלפיו עליה לשלם לעיתונאי חגי מטר 100 אלף שקל. ברקע הבקשה, פירמידת החברות הסבוכה שבאמצעותה רכש והפעיל בן-צבי את "מעריב" בחודשים האחרונים.

בינואר האחרון פסק בית-הדין האזורי לעבודה כי הנהלת "מעריב" נקטה אפליה אסורה כשהחליטה לא לקלוט את מטר לעבודה בין היתר בשל פעילותו הפוליטית. בית-הדין ביקר בחומרה את גישת הנהלת העיתון וחייב אותה להעסיק את מטר ולפצותו בפיצוי גבוה וחריג בסך 100 אלף שקל.

מאז נכנסו החברות שמוציאות לאור את "מעריב", מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ וביזניס השבועון הישראלי בע"מ, להקפאת הליכים. עוד קודם לכך עירערה הנהלת "מעריב" לבית-הדין הארצי ובמקביל ביקשה חברת אחוזת-הירש לעכב את ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור. החברה אף נמנעה מלהעביר את סכום הפיצויים שנפסק.

בתחילת החודש החליטה השופטת אביטל רימון-קפלן כי ניתן לעכב את ביצוע פסק הדין ואת התשלום למטר עד למועד הדיון בערעור, בתנאי שחברת אחוזת-הירש תעביר את 100 אלף השקל לקופת בית-הדין בתוך שבעה ימים. "ככל שלא תפקיד המבקשת את הסכום כנדרש – לא יהא תוקף לעיכוב הביצוע", קבעה השופטת רימון-קפלן ב-6.3.14. הכסף לא הופקד.

ב-13.3.14 הודיעה עו"ד יעל דולב, באת-כוחה של חברת אחוזת-הירש, כי על-פי החלטת בית-המשפט המחוזי בירושלים, ניתן צו להקפאת הליכים כלפי מקור ראשון המאוחד וביזניס, ועל כן לא ניתן להפקיד את הכספים כפי שהורה בית-הדין.

"לא ניתן צו להקפאת הליכים נגד החברה [אחוזת-הירש], ואף לא התבקש צו כזה משום שהמדובר בישויות משפטיות נפרדות לחלוטין", טענו באי-כוחו של ארגון העיתונאים, עורכי-הדין אמיר בשה, מורן סבוראי ושי תקן. "אחוזת-הירש", ענתה מנגד עו"ד דולב, "הינה חברה לא פעילה שאינה מעסיקה עובדים כלל ואינה עוסקת בהוצאת עיתון בכלל ובהוצאת עיתון 'מעריב' בפרט".

באת-כוחה של אחוזת-הירש ביקשה לבטל את הדיון, שנקבע להיום, ולהמתין כחודש ימים עד להתבהרות התמונה. אם אחוזת-הירש אכן אינה מעסיקה את עובדי "מעריב", כתבו בתשובה באי-כוחו של ארגון העיתונאים, הרי ש"המדובר בחברה שהונתה (לא פחות!) את בית-הדין הנכבד על שתי ערכאותיו וכן את הצדדים האחרים לתיק", שכן בעבר הציגה את עצמה כחברה פעילה המעסיקה את עיתונאי "מעריב".

היום, בשעה טובה, התקיים דיון בבית-הדין הארצי. "באחוזת-הירש אין עובדים ואין פעילות. היא לא מוציאה לאור עיתונים", חזרה עו"ד דולב על עמדתה, כך לפי פרוטוקול הדיון. בתשובה לשאלת בית-הדין מדוע לא טענה זאת קודם לכן, השיבה עו"ד דולב: "אין לי תשובה טובה [...] לא ניסינו להסתתר מאחורי אחוזת-הירש שאינה מעסיקה. העלינו כעת את הנקודה הזאת בגלל הקפאת ההליכים בביזניס".

בהמשך הדיון, לאחר שבית-הדין קבע כי יש מקום לדון בערעור חרף הקפאת ההליכים נגד החברות האחרות, הסבירה עו"ד דולב מדוע לא הופקדו 100 אלף שקל בקופת בית-הדין. "אין מי שיפקיד", אמרה. "באחוזת-הירש אין את הכסף, ומי שצריך לתת את הכסף זה ביזניס, שנמצאת בהקפאת הליכים".

"לכאורה מדובר בתיק עקרוני שראוי שיינתן בו פסק דין על-ידינו, לאור השאלות שעולות בו", קבע בית-הדין. "מאידך, יש גם את ההיבט הקונקרטי של מר מטר עצמו והעיקרון שהוא יחזור לעבוד אצל מעבידו יחד עם חבריו ולפעול כחבר ועד. הוצגה בפנינו תמונת מצב בעייתית, כשמצד אחד נטען כי אחוזת-הירש אינה מעסיקה אף עובד והיא ריקה מכל נכסים, ומאידך נטען כי העובדים מועסקים על-ידי חברה שנמצאת במצב של הקפאת הליכים, חברת ביזניס. בנסיבות האלה אנו סבורים כי אנו רוצים לקבל את עמדת הנאמן תוך פרק זמן קצר [...] בשלב זה, אין מקום לעיכוב ביצוע לגבי פסק דינו של בית-הדין קמא".

בית-הדין הורה למזכירות לזמן את נאמן החברות האחרות, רואה-החשבון חן ברדיצ'ב, כדי לשמוע את עמדתו. "למען הסר ספק", נכתב שוב בסיום ההחלטה, "בית-הדין חוזר על דבריו, כי בשלב זה אין מקום לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית-הדין קמא".

39790-01-14