הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

דו"חות שנתיים ומידע על בעלי המניות

רשימת בעלי המניות, 19.4.43

דין וחשבון מייסד, 28.9.43

רשימה שנתית של חברה בעלת הון מניות, 24.12.44

דו"ח על הקצאת מניות ליהודה מוזס, 25.12.44

רשימת בעלי המניות, 22.10.46 | דו"ח נוסף, 22.10.46

דו"ח שנתי, 17.12.47

תעודה מאת חברה פרטית בע"מ בנוגע למניות ומאזן, 31.3.48

רשימה שנתית של חברה בעלת הון מניות, 14.1.49

הון מניות ומאזן, 20.12.49, 20.12.50

רשימה שנתית של חברה בעלת הון מניות, 14.1.50

הון מניות ומאזן, 31.3.50

רשימה שנתית של חברה בעלת הון מניות, 14.1.51–14.1.52

עו"ד ראובן מוזס: בקשת "ידיעות אחרונות" להפוך את העיתון מחברה ציבורית לחברה פרטית, 3.7.52

רשימה שנתית של חברה בעלת הון מניות, 14.1.52–2.2.53

פרטים על מנהלי "ידיעות אחרונות", "השחר" ואלכסנדר מו"ל והפצת ספרים ועיתונים בע"מ, פברואר 1953

תמצית מדו"ח מניות, 1953

רשימה שנתית של חברה בעלת הון מניות, 28.3.54

רשימה שנתית של חברה בעלת הון מניות, 28.12.55

הודעה על הקצאת מניות למנדל שרצקי ביום 10.8.56

הודעה על פטירתו של יהודה מוזס ועל מספר המניות שהיו בבעלותו, 20.1.57

רשימה שנתית של חברה בעלת הון מניות, 18.12.57

רשימה שנתית של חברה בעלת הון מניות, 18.12.58

רשימת בעלי המניות ומנהלי החברה, 12.12.56–11.1.59

רשימת בעלי המניות, 10.1.60–12.1.61

רשימה שנתית של חברה בעלת הון מניות, 22.1.60

רשימת בעלי המניות, 12.1.61–17.11.61

החלטה על הגדלת הון המניות וחלוקת דיבידנד, 3.8.60

מכתב מאת ראובן מוזס לרשם החברות: מניותיו של אריה ספקטור הועברו לידי צבי לבון, 5.8.60

מכתב מרשם החברות: ההחלטה למסור מחצית מההכנסות השנתיות לבעלי מניות אינה כשרה, 31.8.60

רשימה שנתית של חברה בעלת הון מניות, 17.11.61

רשימה שנתית של חברה בעלת הון מניות, 30.12.62 | מכתב לרשם החברות

רשימה שנתית של חברה בעלת הון מניות, 25.9.63

רשימה שנתית של חברה בעלת הון מניות, 30.12.64

רשימה שנתית של חברה בעלת הון מניות, 30.12.65

רשימה שנתית של חברה בעלת הון מניות, 30.12.66

רשימה שנתית של חברה בעלת הון מניות, 30.12.67

רשימה שנתית של חברה בעלת הון מניות, 30.12.68

רשימה שנתית של חברה בעלת הון מניות, 30.12.69

דו"ח שנתי, 30.12.71

דו"ח שנתי, 30.12.72

בעלי מניות והמניות שברשותם ודו"ח שנתי, 30.12.73

בעלי מניות והמניות שברשותם, 16.12.74

בעלי מניות והמניות שברשותם, 10.11.78 | רישום מניות המוחזקות בידי מנדל שרצקי, 10.11.78

בעלי המניות והמניות שברשותם, 1979–1983

העברת מניות לנח מוזס, מנדל שרצקי, יצחק נופך-מוזס, דב יודקובסקי ואורי קורת, 1984

העברת מניות לנח מוזס, עודד מוזס, זאב מוזס, שמואל מוזס ויצחק נופך-מוזס, 31.7.84

העברת מניות לאורי קורת, 31.7.84

דו"ח שנתי, 16.12.84

העברת מניות לאורי קורת, 27.4.86

העברת מניות לשמואל מוזס, 15.6.88

העברת מניות לדב יודקובסקי, יצחק נופך-מוזס, עזבון נח מוזס ופולן בע"מ, 15.6.88

העברת מניות לשמואל מוזס, יצחק נופך-מוזס, צנה בע"מ, עודד מוזס, קלגרו בע"מ וזאב מוזס, 15.6.88

בעלי המניות והמניות שברשותם, 30.12.88

רשימת בעלי המניות והמניות שברשותם, 30.12.85–30.12.90

העברת מניות לאתי יודקובסקי-ליבר ולאה יודקובסקי, 5.3.90

דו"ח שנתי, 30.12.89

דו"ח שנתי, 30.12.90

דו"ח שנתי, 30.12.91

רשימת בעלי המניות והמניות שברשותם, 30.12.91

העברת מניות לאורי קורת, 31.5.92

העברת מניות למרים נופך-מוזס, 7.12.92

הודעה על העברת מניות ליצחק ושמואל מוזס, 13.12.92

הודעה על העברת מניות משמואל מוזס לזאב מוזס וצנה בע"מ, 27.1.94 | מכתב בעניין מעו"ד ישראל לשם, 26.1.94

הודעה על העברת מניות: מעודד מוזס לחברת עודד מוזס בע"מ, 10.8.94

ארנון מוזס: פנייה לרשם החברות בנוגע לרישום שלא כדין של העברת מניות, 2.11.94

מכתב הבהרה בנוגע לרישום מניות החברה, 3.11.94

מכתב הבהרה בנוגע לרישום מניות החברה, 28.11.94

דו"ח שנתי ופירוט לגבי בעלי המניות, 29.12.2010

הרכב הדירקטוריון

פרטים בנוגע למנהלי החברה, 19.4.43

פרטים בנוגע להרכב חבר המנהלים ומנהלי העסקים, 28.9.43

פרטים בנוגע להרכב חבר המנהלים ומנהלי העסקים, 12.12.56

פרטים בנוגע למנהלים או מנהלי העסקים, 1.7.60

הודעה על שינויים בנוגע לזהותם של מנהלי החברה, 3.8.60 | גרסה נוספת

מינוי מנהלים ראשונים ושינויים בהנהלה, 10.8.84

מינוי עודד מוזס לדירקטוריון במקום נח מוזס, 16.1.86

מכתב עו"ד אמנון גולדנברג לרשם החברות בדרישה למנות את זאב מוזס, ולא את עודד מוזס, כדירקטור במקום נח מוזס, 19.1.86

מינוי ארנון מוזס לדירקטוריון במקום עודד מוזס, 31.8.87

מינוי ארנון וזאב מוזס לדירקטורים ופרישת דב יודקובסקי מתפקידי ניהול, 2.10.89

שינוי בהרכב הדירקטוריון: החלפת זאב מוזס במרים נופך-מוזס, 5.1.94

מכתבו של עו"ד עזגד שטרן בעניין אסיפת בעלי מניות שבה הוחלט שזאב מוזס יוחלף על-ידי מרים נופך-מוזס כנציג בעלי מניות יסוד ב' בדירקטוריון החברה, 6.1.94 | הבהרות בנוגע למינוי הדירקטורים, 27.2.94

הודעה בדבר מינוי דירקטורים, 26.11.97

שינוי בהרכב הדירקטוריון: פרישת דב יודקובסקי והחלפתו בדוד ליבר, 11.1.01

תקנון החברה

תיקון תקנון "ידיעות אחרונות", 17.11.69

הודעה על שינוי תקנון החברה בעקבות פסיקת בית-המשפט בתביעת צנה בע"מ וזאב מוזס נגד פולן בע"מ, 23.11.97

תיקון התקנון לצורך שיפוי דירקטורים ונושאי משרה, 28.4.98

הודעה על שינוי התקנון בישיבת בעלי מניות יסוד ב' שהתקיימה ב-28.4.98

הודעה על שינוי התקנון בעקבות ישיבה שהתקיימה ב-28.4.98

שינויים בתקנון החברה (סיווג מניות) שהתקבלו באסיפת בעלי מניות מ-25.9.2000

הגבלים עסקיים

דוד תדמור, הממונה על ההגבלים העסקיים: החלטה על אי-מתן פטור מאישור הסדר כובל בין "ידיעות אחרונות" לחברת מגדלור, ובין "ידיעות אחרונות" לרשת שוקן, 21.8.00

דרור שטרום, הממונה על ההגבלים העסקיים: נימוקי התנגדות למיזוג בין חברת בראון-פישמן לקבוצת "ידיעות אחרונות", 20.10.02

רשות ההגבלים העסקיים, 11.2.09: פטור מאישור הסדר כובל בין Hot ו-ynet

הממונה על ההגבלים העסקיים, 31.7.11: אישור מיזוג בין אלקטרה-מחשבים לידיעות-אינטרנט – ynet shops

רשות ההגבלים העסקיים: מסמכים לגבי מחלוקת עסקית בין "מעריב" ל"הארץ" סביב הפצת המקומון "כלבו" בחיפה ומעמדו של "ידיעות אחרונות" כמונופול, 1995–2002

הסכמי פרסום ותוכן שיווקי

הסכם עם משרד הרווחה, 2013 (דרך וואלה)

הסכם עם המשרד להגנת הסביבה, 2013 (הרחבה)

הסכם עם משרד החינוך, 2013 (הרחבה)

הסכם "שיתוף פעולה" באתר ynet (הרחבה)

תכתובות ומסמכים בנוגע ל"שיתוף פעולה" של ynet עם מועצת החלב (הרחבה)

רשות הטבע והגנים: בקשה להארכת "שיתוף פעולה" עם מוסף "מסלול", 1.12.15

רשות הטבע והגנים: "שיתוף פעולה" עם מוסף "מסלול", 13.5.13

רשות הטבע והגנים: לקראת התקשרות חוזרת עם "ידיעות אחרונות" ומערכת המוסף "מסלול", פברואר 2017

שיתוף פעולה כלכלי בין אתר ynet לטלוויזיה החינוכית, 23.11.10

הסכמים קיבוציים

הסכם קיבוצי מיוחד, 6.10.14

הסכם קיבוצי מיוחד לפרישה מרצון, 28.5.15

ניגוד עניינים

חוות דעת משפטית בנוגע לזיקה בין יאיר לפיד ל"ידיעות אחרונות" (הרחבה)

ראשון-לציון

מסמכים על הליך הענקת השם של רחוב נח מוזס בראשון-לציון, 2014

מוסף "ידיעות בשטח" על אשדוד

הסכם בין לוח "ידיעות אחרונות" לעיריית אשדוד בנוגע להפקת מוסף "ידיעות בשטח", 2017

תכתובת בין ראש עיריית אשדוד, יחיאל לסרי, וחברת מועצת העירייה הלן גלבר בעניין "ידיעות בשטח", 23.8.17

yschool: מיזם שיעורים מקוונים

חוזה עם עיריית גבעתיים, 2017

חוזה עם עיריית אילת, ספטמבר 2015

חוזה עם עיריית רמת-גן, אוגוסט 2015

חוזה עם עיריית רמת-גן, אוגוסט 2015 (גרסה מצונזרת)

עיריית אשדוד: נתונים לגבי התקשרות עם חברת yschool בשנת 2015

חוזה עם עיריית אשדוד, 2015

הוצאה לאור

משרד החוץ, פרוטוקול ועדת המכרזים: דיון בנושא רכישת 150 עותקים של "תעשיית השקרים", ספרו של בן-דרור ימיני, 15.3.15

שיעבודים, משכנתאות ואגרות חוב

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 4.7.61

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 31.7.61 | מכתב בדבר ביטול השיעבוד | מענה למכתב | סילוק השיעבוד | הודעה על קנס

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 13.10.61 | הסכם המשכנתא

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 7.8.61 | הודעת מחיקה

פרטי משכנתאות ושיעבודים, 14.8.61 | הסכם המשכנתא

הודעה על סילוק שיעבודים מהתאריכים 31.7.61 ו-10.12.63 | הודעה על קנס

סילוק שיעבוד, 10.2.63

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 31.12.63

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 26.1.64

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 9.2.64

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 20.4.64

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 9.12.64

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 12.9.65 | חוזה | הודעה על סילוק

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 11.11.65

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 3.2.66

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 31.3.66

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 31.12.67 | בקשת מחיקה

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 24.11.68

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 11.7.69

חוזה הלוואה שנלקחה מהבנק לפיתוח התעשייה, 6.3.70

הסכם משכון ושיעבוד בין ידיעות אחרונות בע"מ לנצבא חברה להתנחלות בע"מ, 23.7.70 | סילוק שיעבוד, 25.7.84 | הודעה על סילוק השיעבוד | הודעת נצב"א על סילוק השיעבוד, 28.3.82

בקשה לרישום שיעבוד, 21.5.71 | תעודת הרישום

הודעה על ביטול שיעבוד שנרשם ב-13.6.71

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 24.11.71 | הודעה על סילוק

חוזה שיעבוד, 27.1.72 | שטר משכון

שטר משכנתא, 24.2.72

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 16.10.72

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 18.2.73

חוזה שיעבוד, 21.2.73

אגרת חוב ללא הגבלת סכום, 27.3.73 | חוזה

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 21.9.73

ביטול שיעבוד, 9.12.73

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 25.2.74

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 26.4.74

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 3.2.75 | תוספת לשטר משכון

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 3.2.75

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 24.5.75

בקשה למחיקת משכנתא, 27.6.75

בקשה למחיקת שיעבוד, 21.7.75

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 23.10.75 | הודעת סילוק

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 23.10.75

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 27.11.75 | סילוק שיעבוד, 11.12.75 | הודעת ביטול

רשם החברות: הודעה על סילוק שיעבודים, 31.12.75

בקשה לביטול משכנתא, 16.1.76

ביטול רישום משכנתא, 30.8.76

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 2.9.76

סילוק שיעבודים, 15.11.76

אגרת חוב לבנק הפועלים, 27.3.77 | חוזה

פרטי משכנתאות ושיעבודים, 26.12.77 | העמדת בטוחה נוספת | חוזה נוסף

תיקון שיעבודים, 9.1.78

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 29.1.79 | חוזה

מחיקת שיעבודים, 7.7.81

אגרת חוב לבנק הפועלים, 17.9.84 | תעודת רישום שיעבוד או משכנתא | נספח א' | ביטול רישום השיעבוד, 22.7.91

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 7.2.85

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 6.3.85

תעודת רישום שיעבוד או משכנתא, 20.3.85 | מכתב עדכון והבהרה

רישום סילוק שיעבוד, 24.9.91

רישום שיעבוד על שטח בחולון יחד עם החברות פנידר ופ.ד.ד בניהולו של יוסף פניני, יחד עם קטע מפסק הדין בתביעת זאב מוזס וצנה בע"מ נגד ארנון מוזס ואחרים, 31.10.91

רישום ביטול משכון, 9.11.94

בקשה להסרת שיעבוד מכריכיית קורדובה בע"מ, 21.7.04

שיעבוד הזכויות על קרקע בית "ידיעות אחרונות" בתל-אביב: תיאור ההסכם עם קבוצת עזריאלי, 22.5.13 | אגרת החוב

הודעה על אישור סילוק שיעבוד, 11.5.17

מסמכים שונים

בקשה לרישום חברה, 27.4.43

מכתב בעניין הפיכת החברה מציבורית לפרטית, 3.7.52

בקשה לרישום הפיכת חברה ציבורית לחברה פרטית, 3.7.52

תעודת רישום החברה (משוחזרת), 22.7.52

התכתבות בין משרד האוצר לבין נח מוזס בנושא השקעת כספי קופות תגמולים של עובדי "ידיעות אחרונות", 1959

הודעה על קבלת החלטה מיוחדת, 29.6.60

הודעה על כתובת המשרד הרשום, 25.9.63

מכתב עו"ד אמנון גולדנברג לרשם החברות בעניין הצבעת זאב מוזס באסיפה הכללית, 20.1.86 | תשובת רשם החברות למכתב, 27.1.86

צוואת חמדה נופך-מוזס, 20.6.90

הצהרת יורשיה של חמדה נופך-מוזס, 30.11.92

בית-המשפט המחוזי בתל-אביב: פרוטוקול והחלטה בעניין כינוס אסיפה כללית, 29.12.93

עו"ד יעקב שפיגלמן: פנייה לרשם החברות על רקע המחלוקת בנוגע למינוי רואה חשבון ומשבר האמון בין בעלי המניות וההנהלה. 4.8.94 | המשך המכתב

הטלת עיקול זמני על מחצית ממניותיו של ארנון מוזס, 30.12.98

חברות בת, חברות קשורות ושותפויות

"ידיעות אחרונות" בע"מ, נסחי חברה: 17.5.18 | 3.1.18 | 26.11.14

נסח חברה: ידיעות-אינטרנט, 3.1.18

נסח חברה: YPL הוצאה לאור וזכיינות (בפירוק), 3.1.18

נסח חברה: ידיעות-כרמל, 3.1.18

נסח חברה: אלקטרה ידיעות-אינטרנט (מחוסלת), 3.1.18

נסח חברה: מדריך טלוויזיה "ידיעות אחרונות", 3.1.18

נסח חברה: דפוס "ידיעות אחרונות", 3.1.18

נסח חברה: דפוס ידיעות-תקשורת, 3.1.18

נסח חברה: ידיעות-שורות, 3.1.18

נסחי חברה, ידיעות-תקשורת: 12.7.17 | 3.1.18

נסח חברה: לוח "ידיעות אחרונות", 3.1.18

נסח חברה: "ידיעות אחרונות" אוברסיז, 3.1.18

נסח חברה: צנה אחזקות בע"מ, 23.4.18

נסח חברה: צנה תקשורת ופנאי (1995) בע"מ, 26.11.14

נסח חברה: מימד אולפני טלוויזיה (אם.טי.וי.אס) בע"מ, 23.4.18 (מימד MTVS)

נסח חברה: בר שיווק והפצה אחזקות בע"מ, 22.4.18

נסח חברה: ענוג סחר ויזמות בע"מ (עידו ברגמן, מבעלי בר-הפצה), 22.4.18

נסח חברה: נטגיימס בע"מ, 22.4.18

נסח חברה: איצ'ו שרותים טכניים ולוגיסטים בע"מ (מבעלי "נטגיימס"), 22.4.18

נסח חברה: סטימצקי (2005) בע"מ), 22.4.18

נסח חברה: סיטינט בע"מ, 3.1.18

נסח חברה: פולן בע"מ, 3.1.18

נסח חברה: וואן ספורט שירותי טלוויזיה, 3.1.18

נסח חברה: ארבל ספורט בע"מ (יורם ארבל), 22.4.18

הודעה על הסכם בין ידיעות-אינטרנט לחברת אלגומייזר, 18.12.16

נסח חברה: ה.ח.ק.ג.ח. בע"מ (בבעלות ארנון מוזס), 11.9.16

תיק חברה: ה.ח.ק.ג.ח. בע"מ (בבעלות ארנון מוזס), יולי 2018

נסח חברה: ח.ה.ח.נ. בע"מ (בבעלות ארנון מוזס), 11.9.16

בית ההפקות ADD שבשליטת הדס מוזס-ליכטנשטיין וירון ליכטנשטיין, נסחי חברה: 2.6.14 | 9.2.16 | 1.5.18

נסח חברה: משכל הוצאה לאור והפצה, 13.6.14

נסח חברה: ידיעות טכנולוגיות בע"מ, 3.6.18

נסח חברה: הדקה התשעים בע"מ, 22.4.18

נסח חברה: קלגרו בע"מ, 23.4.18

נסח חברה: מגדלור הוצאה לאור בע"מ ("ידיעות חיפה"), 8.7.18

נסח חברה: וסטי 1992 בע"מ, 18.5.17

נסח חברה: וסטי עיתון ישראלי-רוסי בע"מ, 18.5.17

נסח חברה: yschool (וואי סקול לימודים מקוונים בע"מ), 25.9.16

נסח חברה: 10 מינטס אדיוקיישן בע"מ, 25.9.16

נסח חברה: שלום אסייג הפקות בע"מ (בעלת מניות ב-yschool), 25.9.16

נסח חברה: פרוגי תקשורת בע"מ, 1.8.18

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו.או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו.או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il