הראל סלוצקי ועופר דומינגז, מגישי תוכנית הרדיו "סלוצקי ודומינגז", קיבלו בשנים האחרונות שיעור מההכנסות שגרף רדיו תל-אביב מפרסום סמוי ששולב בתוכניתם. כך עולה מחוזה ההעסקה של דומינגז שהוגש אתמול לבית-הדין לעבודה בתל-אביב–יפו.

לפי החוזה, שנחתם בשלהי 2009, היה דומינגז זכאי לשכר של 11 אלף שקל בצירוף מע"מ כל חודש, וכן ל"שיעור של 5% מרווחי החברה [...] בגין כל שת"פ שיוגש על-ידי נותן השירותים במסגרת התוכנית (למעט שת"פ רפטטיבי – שת"פ למפרסם מסוים, המשודר במהלך שעות היום השונות ובמסגרת תוכניות שונות, על-ידי שדרנים נוספים)".

במלים אחרות, אם תחנת הרדיו כרתה הסכם עם מפרסם מסחרי לקידום מוצריו באופן רוחבי, שמתפרש על כמה תוכניות רדיו המשודרות לאורך היום, דומינגז לא היה זכאי לתמורה נוספת, גם אם היה מקדם את מוצרי המפרסם בתוכניתו. ניתן להניח כי החוזה של סלוצקי כלל סעיף דומה.

בהמשך החוזה מודגשת ההפרדה הזו פעם נוספת. "מובהר בזאת", כך נכתב, "כי שת"פ אינו כולל חסות, פינה, שת"פ רפטטיבי או כל מוצר אחר שאינו עונה על ההגדרה של שיתוף פעולה מסחרי בתוכנית המשודרת על-ידי נותן השירותים [הכוונה לדומינגז]". כלומר, סלוצקי ודומינגז לא קיבלו חלק מרווחי התחנה ממפרסמים שרכשו חסויות גלויות ששובצו בתוכניתם. רק עסקה לפרסום סמוי שנכרתה עם גורם מסחרי שהיה מעוניין באופן ספציפי בסלוצקי ודומינגז כמשווקיו, ולא בכל שדרני התחנה, העניקה למגישי התוכנית חלק מהרווחים.

עוד מובהר בחוזה כי הכוונה ב"רווחי החברה" ל"תמורה ברוטו שתתקבל בפועל בחברה, בניכוי הוצאות ישירות שתוציא החברה בגין אותה עסקה, וכל סכום שיהא על החברה לשלם בגין השת"פ עבור תמלוגי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, זכויות יוצרים ו/או זכויות מבצעים, ניכוי עמלות מכירה ופרסום, כל אלה כפי שיהיו מעת לעת". לפי החוזה של דומינגז, התמורה הנוספת שיקבל משיתופי פעולה מסחריים אלה לא תפחת מ-4,000 שקל לחודש.

להורדת הקובץ (PDF, 1.1MB)

חוזה העבודה של דומינגז עם תחנת רדיו תל-אביב נכלל כנספח לבקשה שהגישו השניים אתמול, באמצעות עו"ד ליאור קלוגמן. בבקשתם דורשים סלוצקי ודומינגז כי בית-הדין יורה לחברת רדיו 89 בע"מ, מפעילת תחנת הרדיו, להימנע מפיטוריהם והחלפתם במגישים אחרים. על הפרשה דיווח אתמול צחי קומה בעיתון "ידיעות אחרונות". "לא צפיתי ולא יכולתי לצפות את הדרך שבה בחרה המשיבה לסיים את העסקתנו, ובמיוחד לא העליתי על דעתי כי המשיבה 'תוריד' אותנו מהשידור לאלתר ותחליפנו באחרים", כך מצהירים השניים במצורף לבקשה.

בהמשך תצהיריהם מוסיף סלוצקי כך: "זכותה של המשיבה לסיים את העסקתי בהתראה מראש של 90 ימים. אך על-פי הסיכום בחוזה, צריכה לפחות להיות תקופה של 90 ימים שבה אנו ממשיכים להגיש את תוכנית הבוקר כפי שעשינו במשך השנים האחרונות. בענף ובתפקיד הספציפי שבו אנו עוסקים, יש ל'הורדה' מהשידור לאלתר משמעויות והשלכות חמורות במיוחד על שמנו הטוב ועל מעמדנו המקצועי. עבורי השידור ברדיו הוא ה'חמצן' המקצועי שלי, מבחינתי לא להגיע למקום העבודה בתקופת ההתראה המוקדמת זה לא 'בונוס', אלא 'מוות מקצועי'!

"במשך ארבע וחצי השנים האחרונות, 'סלוצקי ודומינגז' זה תוכנית הבוקר. דומינגז ואני זה 'הלב' ו'הפנים' של התוכנית. 'היעלמותנו' הפתאומית, בליווי פרסומים שקריים שהודלפו עלינו, גוררים גל של שמועות ואייטמים משפילים בכלי תקשורת שונים, והפגיעה בנו היא בלתי הפיכה. שמנו הטוב והמוניטין המקצועי שבנינו בעמל רב במשך שנים מתנפץ וקורס אל מול עינינו".

בבקשתם של סלוצקי ודומינגז מצוין כי על-פי חוזה ההעסקה של השניים, שחודש בפעם האחרונה בחודש יוני האחרון, מותר לתחנת הרדיו לסיים את ההתקשרות עימם רק אם הפרו את התחייבויותיהם לה ופגעו בשם החברה ובאינטרסים שלה. עוד מצוין כי עם חידוש החוזה שופרו תנאי ההעסקה של שני השדרנים, כך שלא עלה בדעתם כי זמן לא רב אחר-כך, ועוד בטרם הסתיים החוזה, יוחלט על סיום ההתקשרות עימם.

לוגו רדיו תל-אביב

לוגו רדיו תל-אביב

"המשיבה לא היתה מאריכה את חוזה ההעסקה ומשפרת את תנאי העסקתי סתם כך", מצהירים השניים. "ההצלחה שנחלנו, דומינגז ואני, והשיפור המתמיד והניכר שחל ברייטינג של התוכנית בהגשתנו, כל אלה נתמכו על-ידי מדדי הרייטינג, אשר הצביעו על עלייה משמעותית באחוזי ההאזנה לתוכנית. לדומינגז ולי נודע מהמשיבה עצמה שמפרסמים רבים מתחרים על ההזדמנות לפרסם עצמם במהלך התוכנית בהגשתנו; וכן שגובה ההכנסות מפרסומות במהלך התוכנית עלה באופן ניכר במהלך השנים".

עיון בחוזי ההעסקה של דומינגז, שצורפו לבקשה, מעלה כי תנאיו אכן שופרו לאורך השנים. אם בחוזה משנת 2009 היה זכאי דומינגז לשכר של 11 אלף שקל ותוספת הכנסות מפרסום סמוי בסך של לא פחות מ-4,000 שקל לחודש, הרי שבמאי 2010 הוארך חוזהו של דומינגז לפי אותם התנאים, ונוסף לכך הובהר כי מדי שנה יעלה שכרו בגובה המדד + 2%. הארכה נוספת להסכם, שנחתמה ביוני 2013, כללה שיפור משמעותי של התנאים. לפי החוזה המעודכן, שהיה אמור להסתיים בשלהי 2015, יקבל דומינגז תוספת של 5,000 שקל לתמורה הבסיסית שהוא מקבל מדי חודש. כמו כן מספר ימי ההיעדרות בשנה עלה מ-10 ל-14.

לבית-הדין לעבודה טרם הוגשה תגובתה של תחנת הרדיו, אולם לבקשה הוצמד מכתב ששיגר בשבוע שעבר עו"ד שי רובינשטיין, בא-כוחה של התחנה, שדוחה מכל וכל את טענות סלוצקי ודומינגז. "דרישת מרשיך בהקשר זה הינה כזעקת הקוזק הנגזל, שכן מרשיך הפרו מספר פעמים ובאופן יסודי את הסכמי ההתקשרות עימם, תוך שהם 'מצפצפים' על תחינות מרשתי לקיימו", כתב עו"ד רובינשטיין. "[...] החלטת מרשתי בעניינם לא היכתה בהם כרעם ביום בהיר, והיא המשכה של התדיינות ארוכה".

45606-05-14