חוק רשות השידור (התשכ"ה – 1965) קובע כי שבעה מתוך 31 חברי מליאת רשות השידור – יו"ר הרשות, המשנה ליו"ר וחמישה חברי מליאה אחרים, שלא יותר משניים מהם מוגדרים עובדי מדינה - יכהנו גם כחברי הוועד המנהל של רשות השידור, המופקד על ניהולה השוטף של הרשות וכפוף להחלטות המליאה. חוק רשות השידור מגדיר את תפקידי הוועד המנהל כדלהלן:

  • לדון ולהחליט בענייני הרשות.
  • לקבל ממנכ"ל רשות השידור דו"חות על התנהלותה השוטפת של הרשות.
  • לבנות את תקציב פעילותה השוטפת של הרשות ואת תקציב הפיתוח שלה, ולאחר התייעצות עם מליאת הרשות להגישם לאישור הממשלה, שתגיש את ההצעה לאישור הכנסת כחלק מחוק התקציב הנחקק מדי שנה.
  • לפקח על השימוש בתקציב הרשות כפי שיאושר בחוק התקציב.
  • להגיש למליאת רשות השידור דו"ח שנתי שיסכם את פעילות הוועד, כמו גם כל דו"ח אחר שתדרוש המליאה.
  • להגיש לשר הממונה על רשות השידור כל דו"ח שידרוש על אודות פעילות הוועד.

על פי החוק, מתוקף היותם חברי מליאת רשות השידור זכאים חברי הוועד המנהל לשכר בעבור עבודתם, וגובהו נקבע לפי התקנות שקובע השר הממונה על רשות השידור מעת לעת. כמו כן אוסר החוק על חברי מליאת רשות השידור, ובכללם אלו המכהנים בוועד המנהל שלה, לקיים קשרים מסחריים או תעסוקתיים כלשהם עם הרשות.

במהלך השנים נמתחה ביקורת על מעורבותו של הוועד המנהל בהיבטים פוליטיים של השידורים.

קישורים

חוק רשות השידור