דיווחים לבורסה של חברות הבנייה השונות, הנוגעים לפרויקטים חדשים שבהם הן מעורבות, כוללים לרוב חדשות אופטימיות בנוגע להיקף הפרויקט, לוחות הזמנים שלו והרווחים הצפויים ממנו. החדשות האופטימיות הופכות פעמים רבות לחדשות ממש כשעיתונאים מעתיקים את ההודעות לבורסה ומפרסמים אותן כידיעות עיתונאיות.

אכן, בתקופה של משבר בשוק הדיור, כל ידיעה על יחידות דיור חדשות (ובמיוחד בהתחדשות עירונית) היא ידיעה משמחת. עם זאת, נראה שלפעמים הדיווחים הללו למשקיעים מגיעים לעיתונאים שאינם בקיאים מספיק בתהליכי תכנון ובנייה, ושאין באפשרותם לאמוד את היכולת של החברה לממש את התחזית הוורודה שבדיווח לבורסה.

דוגמה כזו אפשר למצוא בכתבות שפורסמו ב"דה-מרקר", "כלכליסט", "וואלה" ו"גלובס" בנוגע לפרויקט שבו זכתה חברת אאורה בקריית-ביאליק. בעוד בכל העיתונים קיימת התייחסות לפרויקט של 1,450 דירות, בין אם בכותרת ובין אם בפסקה הראשונה, קריאה בתוכן הכתבה מעלה תמונה שונה שלא מוסברת במלואה.

תוכנית בניין העיר ק/346/ה של הפרויקט (המסמך החוקי המסדיר את הזכויות במגרשים) מתייחסת להיקף כולל של 820 יחידות דיור (ולא 830 כפי שדווח בעיתונים). תוספת של 30% יחידות דיור (במסגרת תקנות שבס/סער/כחלון) תלויה ברצונה הטוב של הוועדה המקומית ובצליחת הליך התנגדויות. שינוי שטחי משרד למגורים דורש שינוי תב"ע, תהליך שעלול לקחת כמה שנים וגם הוא כולל שלב התנגדויות ותלוי בתמיכתה של הרשות המקומית.

אף שהכתבות בכל העיתונים ציטטו אחת לאחת את ההסתייגויות הרשומות בהודעה לבורסה, לא נעשה כל ניסיון להבהיר את חוסר הוודאות שבמימוש פוטנציאל יחידות הדיור שעליו דיווחה החברה, כמו גם את העובדה שסך השטחים המאושרים לבנייה עומד על 90,200 מ"ר, כך שבמימוש מלוא הפוטנציאל שעליו דיווחה אאורה יתקבל פרויקט עם גודל דירה ממוצע של 62 מ"ר, כשגודל הדירה המקורי עמד על 110 מ"ר.

אנו עלולים לחשוב כי לא ייתכן שהבורסה לניירות ערך מאפשרת לחברות להוציא דיווחים מטעים לקהל המשקיעים, אך קריאת הדיווח עצמו מראה שאין לבוא בתלונה לבורסה, שכן הדיווחים המפורסמים באתר מאיה (מערכת אינטרנט להודעות של הבורסה לניירות ערך) כוללים את האזהרה הנדרשת לציבור המשקיעים, אזהרה שאינה מופיעה בכתבות שפרסמה העיתונות הכלכלית.

תופעה זו של ציטוטים חלקיים מתוך הדיווחים לבורסה, תוך השמטת האזהרות הנדרשות או לחלופין ביצוע בחינה מעמיקה יותר של מהות הפרויקט (בדיקה שלקחה לכותב שורות אלה 15 דקות), מלמדת על חוסר ההבנה הבסיסי של כתבים בעיתונות הכלכלית בכל הנוגע לתהליכי תכנון ובנייה והסיכונים הקיימים במימוש זכויות "על הנייר". עיתונאים כלכליים, שמשמשים מתווכי מידע לציבור, חוטאים לתפקידם ומטעים רוכשים פוטנציאליים שלרובם אין כלים לבחון את נכונות הדיווחים.

היה ראוי כי עיתונאים כלכליים, כל עוד הם בוחרים להעתיק ולהדביק קטעים מתוך דיווחים לבורסה, יטרחו לצטט אותם במלואם, כולל האזהרות הרלבנטיות המופיעות בהם. כשירות לציבור מובאת כאן הפסקה הרלבנטית מתוך הדיווח המדובר, שמסבירה מה הפער בין הדיווח ובין המציאות (ההדגשות אינן במקור):

אזהרת מידע צופה פני עתיד: דו"ח מיידי זה, כולל בין היתר, מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל, בין השאר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת חברה, לרבות נוכח שלביו המקדמיים של הפרויקט שהחברה תפעל לקדם במתחם. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות הנהלת החברה, המתבססות, בין היתר, על הערכות ותוכניות של החברה אשר עשויים שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתכנוני החברה, לרבות במידה ויתקיים אחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן:

(1) יחול שינוי לרעה במצב המשק ו/או במצב שוק הנדל"ן ו/או במצב שוק הדירות למגורים בכלל ובאזור בו ממוקם הפרויקט בפרט; (2) יחולו שינויים בעלויות צפויות של הבנייה ו/או במחירי חומרי הגלם ו/או בזמינותם ו/או במחירים תשומת הבנייה ו/או בזמינות כוח אדם; (3) לא יתקיימו התנאים להקמת הפרויקט, ובכלל זה לא ייחתמו הסכמי פינוי-בינוי עם דיירי המתחם, יחול עיכוב או מניעה אחרת בהוצאת היתרי הריסה או היתרי בנייה, בהוספת יחידות דיור לתב"ע המאושרת או בהמרת שטחי המשרדים והגדלת הזכויות בפרויקט; (4) יתקיימו איזה מגורמי הסיכון להם חשופה החברה כמפורט בפרק תיאור עסקי התאגיד שנכלל בדו"ח התקופתי לשנת 2016 שפרסמה החברה"