כיצד משפיעה התחרות היומיומית בין שני העיתונים המרכזיים בישראל על הבחירה בין "צהוב" ל"איכותי"? רוזן בחר את המודל של "דילמת האסיר" ובחן באמצעותו את הדרך שבה מתקבלות ההחלטות על-ידי עורכים באשר לבחירת נושאים והצגתם בעמודי החדשות. המחקר מתבסס על תצפית שנערכה בשנים 2004-2002, וכן על ניתוח תוכן שוטף של שלושת העיתונים המרכזיים.

על-פי רוזן, תוכנם של הטיעונים הנשמעים מדי ערב בדיונים במערכות העיתונים, האופן שבו מנוסחות האלטרנטיבות שביניהן מתלבטים מקבלי ההחלטות וכמובן התוצרים העיתונאיים והתגובות עליהם בבוקר שאחרי מלמדים עד כמה שבויים שני העיתונים המסחריים ב"דילמת האסיר" ואינם מצליחים להיחלץ ממנה.

המחקר נערך לצורך קבלת תואר מוסמך בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל-אביב, בהדרכת פרופ' גדעון דורון. רוזן עצמו היה עורך חדשות, ראש דסק וראש אגף החדשות ב"מעריב".

העבודה נמצאת בספריית חברה ומינהל באוניברסיטת תל-אביב