פרצופו של העיתונאי הישראלי, הניבט מהמחקר המתפרסם בעמודים הבאים, מעניין מאוד, גם אם בחוכמה שלאחר מעשה אפשר לומר שהוא צפוי: אנחנו אוהבים מאוד את המקצוע למרות שאנחנו מוצאים בו לא מעט פגמים; אנחנו מעניקים ציון נמוך להפתיע לרמתם של אלה העוסקים בו, אבל אנחנו מוציאים את עצמנו מהכלל הזה; אנחנו דוגלים בעקרונות אתיים נכונים, אבל איננו מיישמים אותם בפועל; אנחנו דבקים בנורמות מקצועיות ראויות, אבל אנחנו נוטים להתעלם מהן מול ערכים ממסדיים שמטפח השלטון.

המחקר שניהל ד"ר יריב צפתי (בעזרתו של ארן ליביו) הוא ראשון מסוגו מבחינת היקפו והעמדות שאותן ביקש לברר אצל עיתונאי ישראל. בכלל, נעשו מעט מאוד מחקרים (לא יותר מחמישה) שביקשו לתהות על גישתה המקצועית של קהיליית העיתונאים בארץ, ובמחקר המופיע בגיליון זה הוצגו בין השאר, לראשונה, שאלות הבודקות את יחסם לכללי האתיקה העיתונאית. התוצאות - מאלפות, והודות לעורכי המחקר הן מוצגות גם מול מחקרים דומים שנערכו במקומות אחרים בעולם ומאפשרות השוואה. בדעת מערכת "העין השביעית" לערוך מחקרים מסוג זה גם בעתיד.

כדאי להתבונן בגישת העיתונאים לממד האתי של עבודתם. המחקר מצא ש-66% מאיתנו מצדיקים שימוש בהתחזויות כאמצעי להשיג מידע, לעומת 7% בקנדה ו-22% בארה"ב, 60% מאיתנו מצדיקים תשלומים בעבור מידע (פי שלושה מאשר העיתונאים האמריקאים), כ-10% מסכימים לחשיפת מקורות מידע "בנסיבות מסוימות", בהשוואה ל-2% בקנדה, 4% באוסטרליה ו-5% בארה"ב. החוקרים מציינים כי בשאלות האתיות הללו אין הבדלים בגישתם של עיתונאים העובדים בתקשורת הארצית לעומת אלה המועסקים במקומונים, וגם לא בין עיתונאים בכירים לזוטרים, בין עורכים לכתבים או בין עיתונאים המועסקים בתקשורת האלקטרונית לעומת עיתונאים שמוצאים את פרנסתם בעיתונות המודפסת.

זו תמונת מצב בעייתית, המעידה על נכונות גבוהה לסטות מכללי ההתנהגות המקצועית הראויה ומהוראות מפורשות של תקנון האתיקה, והיא מזמינה חשבון נפש על עולם המושגים שהתפתח בקרבנו. בעוד שאנחנו רואים את עצמנו כחלק מעולם התקשורת המערבי, והמחקר מוכיח עד כמה ברמה האידיאולוגית-עקרונית דבק העיתונאי הישראלי בערכים שעל-פיהם נוהג עולם זה, הרי בתפקוד המעשי שלנו אנחנו פועלים, או מוכנים לפעול, על-פי צופן התנהגות הנחשב במערב לנחות או לבלתי לגיטימי לחלוטין. הפער הזה אומר דרשני והוא מצביע על הצורך החיוני לתקן את התפיסה האתית הרווחת בכלי התקשורת שלנו - צורך ש"העין השביעית" מנסה זו השנה השמינית למלא אותו כמיטב יכולתה.

גיליון 43, מרץ 2003