השקת מהדורת סוף-השבוע של "ישראל היום" עשויה להקשות על "ידיעות אחרונות" לשמור על תעריפים גבוהים למודעות בגליונות סוף-השבוע שלו, אך ייתכן שיש בה גם בשורה טובה לעיתון שעדיין מחזיק בתואר "הנפוץ במדינה".

מאז 1995 נחשב "ידיעות אחרונות" למונופול בתחום העיתונות המודפסת בשפה העברית. הממונה על ההגבלים העסקיים דאז, יורם טורבוביץ, נענה לבקשת כמה גורמים מתחרים והכריז על העיתון כמונופול כדי למנוע ממנו לנצל לרעה את כוחו בשוק. "חשיבות שימור המבנה התחרותי בענף חשוב זה של עיתונות, שהוא ממילא ריכוזי עד מאוד, מחייבת מראש את בעל המונופולין לעמוד בנטל שעסק קטן הימנו איננו נדרש לו", כתב אז הממונה. "אכן, אין להגביל את המונופול, יתר על המידה, מלהוסיף ולהתחרות כמיטב כשרונו ויכולתו. מאידך, נדרש בעל המונופולין לעמוד באמות מידה ראויות של התנהגות בדרך מקובלת ותום לב, שכן עוצמתו מכפיפה אותו ל'נטל מיוחד'".

הבקשה להכרזת העיתון כמונופול אושרה, בין היתר, בשל תלונת מנכ"ל מקומוני "הד הקריות", שטען כי חברת ידיעות-תקשורת עושה שימוש לא הוגן בכוחו של עיתון האב ומוכרת שטחי פרסום ב"מחירי היצף". "פגיעה בתחרות בענף העיתונות עלולה אפוא לפגוע מניה וביה גם באינטרס הציבור החשוב של חופש הביטוי שאותו מממשת העיתונות מעשה יום ביומו", קבע הממונה. משמעות ההכרזה על העיתון כעל מונופול כללה איסור על נקיטת אמצעים כגון "אפליית מחירים, התניית הספקת המוצר שבמונופולין ברכישת מוצר אחר, והצבת תנאים אחרים לא תחרותיים". ההכרזה המקורית לוותה בהחלטה כי זו תעמוד למבחן נוסף כעבור ארבע שנים.

בית-הדין להגבלים עסקיים פסק כשנה מאוחר יותר, בעקבות טענות לשימוש לרעה בכוחו של בעל המונופול, כי "'ידיעות אחרונות' בע"מ לא תעניק לנקודת מכירה, או לקבוצת נקודות מכירה, עמלות מוגדלות בגין מכירת העיתון 'ידיעות' אם הגידול בעמלה מותנה בביטול זכות ההחזרה של עיתוני 'ידיעות' שלא נמכרו או בגידול בכמות עיתוני 'ידיעות אחרונות' הנמכרת באותה נקודה".

ב-1999 חודשה ההכרזה על "ידיעות אחרונות" כעל מונופול משום שהממונה דאז, דוד תדמור, לא מצא "שינוי יסודי בענף העיתונות היומית בשפה העברית אשר חייב הערכה מחודשת של השוק ושל השחקנים הפועלים בו [...] מעמדו של 'ידיעות' נותר על כנו, וכי עודנו בעל מונופולין בשוק העיתונות היומית בשפה העברית".

לפני למעלה משנה פורסם כי העיתון פנה לממונה על ההגבלים העסקיים בבקשה להסיר ממנו את הכרזת המונופול. הרשות להגבלים עסקיים ודאי שתה לבה לכך שכניסת "ישראל היום" לשוק העיתונות היומית, ועוד יותר מכך כניסת העיתון לזירת סוף-השבוע, המייצרת עבור המוציאים לאור את מרבית ההכנסות בשוק, עשויות להיות בדיוק אותו "שינוי יסודי" שחסר לפני עשור. על כך ניתן להוסיף את נדידת חלק מתקציבי הפרסום, שלפני עשור הופנו לעיתונות המודפסות, לכלי תקשורת אחרים.

מרשות ההגבלים העסקיים נמסר כי הנושא בבדיקה וכי טרם התקבלה החלטה.