הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

מועצת תאגיד השידור הציבורי: פרוטוקולים

פרוטוקולי ישיבות מועצת התאגיד, 3.5.16–9.5.16

פרוטוקולי ישיבות מועצת התאגיד, 17.5.16–7.6.16

פרוטוקולי ישיבות מועצת התאגיד, 30.6.16–6.9.16

פרוטוקולי ישיבות מועצת התאגיד, 27.9.16–27.12.16

פרוטוקול ישיבת מועצת התאגיד, 24.1.17

פרוטוקול ישיבת מועצת התאגיד, 14.2.17

פרוטוקול ישיבת מועצת התאגיד, 26.2.17

פרוטוקול ישיבת מועצת התאגיד, 7.3.17

פרוטוקול ישיבת מועצת התאגיד, 19.3.17

פרוטוקול ישיבת מועצת התאגיד, 28.3.17

פרוטוקול ישיבת מועצת התאגיד, 3.4.17

פרוטוקול ישיבת מועצת התאגיד, 30.4.17

פרוטוקול ישיבת מועצת התאגיד, 28.5.17

פרוטוקול ישיבת מועצת התאגיד, 4.6.17

פרוטוקול ישיבת מועצת התאגיד, 20.6.17

פרוטוקול ישיבת מועצת התאגיד, 8.8.17

דו"חות כספיים

דו"ח כספי לשנת 2015

דו"ח כספי לשנת 2016

מסמכים שונים

הסכם תקציב ההקמה של תאגיד השידור הישראלי, 29.7.15

חוזה מול חברת עמיר מאורי 2008 בע"מ, 3.11.15

נספח רכישת תוכן להסכם תקציב ההקמה, 6.3.16

הסכם מול עו"ד עדי רכטר, 27.3.16

נתונים על תקציב התאגיד ועיכוב במינוי רואה חשבון מבקר, 22.5.16

פירוט הוצאות התאגיד, נכון ליום 31.5.16

חוזה מול חברת עדליא – ייעוץ כלכלי בע"מ, 12.7.16

חוזה מול חברת פוליסי בע"מ, 24.7.16 

מכתב וספר מוכנות, 25.10.16

מצגת מוכנות, 2.11.16

איתן כבל, אלדד יניב ועמותת הצלחה: מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, לראש הממשלה ולשר האוצר, 1.11.16

מסמכים על הליך מינוי נציבת קבילות הציבור של תאגיד השידור הישראלי, אורלי ממן. 2017

מצגת: נתונים על תקציב התאגיד, 23.2.17

דו"ח פעילות לשר התקשורת, 2017

רשימת עובדי התאגיד, מרץ 2017

הארכת הסכם עם שילה דה-בר, 3.4.17

פרוטוקול ועדת מכרזים: התקשרות עם עו"ד אביגדור (דורי) קלגסבלד, 18.4.17

קוד האתיקה של "כאן", תאגיד השידור הישראלי, אוגוסט 2017

הסדרי ניגוד עניינים

הסדרי ניגוד עניינים שנחתמו עם אלדד קובלנץ, שילה דה-בר, ליסה שילוח, מיכל דגון, אריאל יונה, מור סיוון וליאל קייזר, 2017

חקיקה

משרד התקשורת: תזכיר חוק התקשורת, אפריל 2017 | תזכיר החוק לדחיית עליית תאגיד השידור הציבורי

מסמכים ממשרד האוצר

משרד האוצר: מכתב תשובה לבקשת חופש מידע בעניין תכתובות ופגישות עם נציגי תאגיד השידור הישראלי ורשות השידור, מרץ 2017

משרד האוצר: הסכם הקמת תאגיד השידור הישראלי, יולי 2015

משרד האוצר, החשב הכללי: הוראות לביצוע תשלומים לפקודת תאגיד השידור הציבורי, 2015–2016

משרד האוצר: הסכם מימון לרכש הפקות, תאגיד השידור הישראלי, מרץ 2016

משרד האוצר: הסכם מימון לרכש הפקות, תאגיד השידור הישראלי, ספטמבר 2016

קבילות הציבור

דו"ח הממונה על קבילות הציבור לשנת 2017

מכתבה של הממונה על קבילות הציבור בעניין חשיפה פרסומית בתוכנית "קארפול קריוקי", 24.8.17

החלטת ועדת המכרזים בעניין "קארפול קריוקי" וההסכם עם חברת ההפקה, 2016

חוות דעת של הממונה על קבילות הציבור בעניין תשדיר של משרד האנרגיה על גז טבעי ופרוטוקול דיון ועדת הפיקוח על הפרסומות בנושא, 2017

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il