ראש הממשלה בנימין נתניהו, המכהן בין היתר כשר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור, יורה היום על הפחתת חובות השידור ורכישת הפקות מקומיות שהיו מוטלות על רשות השידור ב-2011. כך עולה מתגובה מקדמית שהגישה אתמול המדינה במענה לעתירת ארגוני היוצרים. עוד עולה מהתגובה כי רשות השידור לא תאשר את תקציבה לשנת 2012 כל עוד לא ישונו החובות המוטלות עליה לרכישת הפקות מקור, חובות שאין ביכולתה לממש.

ארגוני היוצרים (פורום היוצרים הדוקומנטריים, איגוד במאי הקולנוע והטלוויזיה, איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה, איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה, איגוד עורכי תמונה וקול, איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה וארגון השחקנים) עתרו השבוע לבג"ץ באמצעות עורכי-הדין יהושע רזניק וינון סרטל, בשל אי-קיום מתמשך של התיקון לחוק רשות השידור המורה על השקעת 36% מכלל הכנסות הרשות בשנה למימון רכישה של הפקות מקומיות.

גם בדו"ח מבקר המדינה האחרון נמתחה ביקורת על אי-עמידה במחויבות זו. בניגוד חריף ללשון החוק, בשנת 2007 השקיעה רשות השידור 13 מיליון שקל בלבד, שהם כ-1.7% מהכנסותיה, ברכישת הפקות מקור; בשנת 2009 2% מהכנסותיה; ובשנת 2010 2.7% מהכנסותיה. כדי לא להפר את החוק הפחית השר הממונה על הרשות בכל שנה את הסכום הנדרש להשקעה כך שיתאים לסכום שהושקע בפועל. חריגה מכך אירעה ב-2008, אז השר הממונה על הרשות לא נתן אישור להפחתה, ועל כן לא עלה בידי המבקר לציין את סך ההשקעה בפועל ברכישת הפקות מקור.

מתוך דו"ח המבקר

מתוך דו"ח המבקר

"מאז תחולת התיקון לחוק, 1.1.07", כתב המבקר בדו"ח, "הפחיתו הרשות והשרים כמעט לחלוטין את הרכישה והשידור של הפקות מקור מקומיות והפקות סוגה עילית, ובכך ביטלו את אחד מתפקידיה העיקריים של הרשות. לדעת משרד מבקר המדינה, על הרשות, שהיא גוף שידור ממלכתי, לקבוע לעצמה יעד מרכזי בתחילת כל שנה – לרכוש ולשדר הפקות מקומיות קנויות ולהשיגו".

בשנת 2011, יש לציין, חלה עלייה נוספת בהשקעה ברכישת הפקות מקור, וזו הגיעה על-פי רשות השידור לכ-25 מיליון שקל. על-פי חישוב העותרים, השקעה זו שוות ערך ל-2.78% מתקציב הרשות, שעומד על 870 מיליון שקל (לטענת הרשות, השיעור גבוה יותר, שכן יש לחשב על-פי הכנסות הרשות ולא על-פי סך תקציבה. מכל מקום, אין חולק כי השיעור רחוק מ-36% כפי שקובע החוק).

"מצבה הכספי של רשות השידור אינו מאפשר לה, בשל העיכוב ביישום הרפורמה, לעמוד בדרישות החוק, ואנו פועלים נמרצות כדי לתקן את המעוות", כתב יו"ר הרשות אמיר גילת לבאי-כוחם של ארגוני היוצרים. "אנו עושים מאמץ מרבי להתייעלות פנימית והסטת משאבים למוקד פעילותה של רשות השידור – התוכן".

ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת, נובמבר 2011 (צילום: דוד ועקנין)

ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת, נובמבר 2011 (צילום: דוד ועקנין)

למרות העלייה הקלה שנרשמה לאורך השנים, הפער בין הקבוע בחוק ובין ההוצאה בפועל על הפקות מקור נותר אדיר. כעת הולך ומתברר כי גם בשנת 2012 צפוי הסכום המושקע בהפקות מקור להיות נמוך משמעותית מהנקבע בחוק.

העותרים דרשו מבג"ץ להוציא צו ביניים שיורה לנתניהו להימנע מלהתיר הפחתה בסכומי ההוצאה על הפקות מקור בכל הנוגע לשנת 2011, וצו נוסף המורה לנתניהו, לרשות ולמשרד האוצר שלא לאשר את הצעת התקציב של הרשות לשנת 2012 במתכונתה הנוכחית.

בימים האחרונים, לקראת סיומה של שנת 2011 והעתירה הצפויה לבג"ץ, נערך מהלך חקיקה זריז כדי לאפשר לראש הממשלה והשר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור להפחית גם השנה את סכום ההשקעה הנדרש מהרשות. לפני שלושה ימים אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת את התיקון לחוק לקריאה שנייה ושלישית. שלשום אישרה הכנסת את התיקון לחוק בשתי קריאות. היום הוא יפורסם ברשומות ונתניהו יבצעו.

"מיד לאחר פרסומו של החוק המתוקן ברשומות, בכוונת ראש הממשלה להורות על הפחתת חובות השידור והרכישה של הפקות מקומיות קנויות שהיתה מוטלת על רשות השידור בשנת 2011, שכן זו תכליתה החקיקתית היחידה של הסמכתו לעשות כן במסגרת החוק המתקן", נכתב בתגובת המדינה לעתירה, שהגיש היום עו"ד ענר הלמן, סגן מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה.

בהמשך מוסבר כי מטרת התיקון לחוק "מתן הכשר בדיעבד לפעולת רשות השידור בשנת 2011", ובמלים אחרות: "לאפשר לראש הממשלה להפחית כעת את חובת השידור והרכישה של הפקות מקומיות קנויות, שמוטלת על רשות השידור בשנת 2011, בהתאם למה שבוצע בפועל, כדי שלא תימצא בסופו של יום במצב של הפרת חוק לגבי שנה זו". על-פי כתב התגובה, אין מקום להוציא צו ביניים שימנע מנתניהו לבצע את החוק משום ששנת 2011 "הינה כיום בגדר 'מעשה עשוי'".

באשר לדרישה שלא לאשר את תקציב הרשות לשנת 2012 משום שאף הוא אינו עומד בדרישות החוק, נכתב בתגובה לעתירת היוצרים כי כל עוד לא שונה החוק, "הרשות אינה רשאית לאשר תקציב לשנת 2012 שאינו מאפשר את קיום חובותיה אלה.

"בנסיבות אלה", נכתב בהמשך, "מודיעה רשות השידור, כי כל עוד החובות המוטלות עליה כיום לפי סעיף 44ג והתוספת לחוק עומדות על כנן, אין בכוונתה לאשר תקציב לשנת 2012, שאינו מאפשר לה לבצע חובות אלה".

אם יוחלט פעם נוספת לשנות את החובות המוטלות על הרשות, כך נכתב בתגובה, "יש לעשות כל מאמץ" כדי שהדבר יתבצע לכל המאוחר עד לסיום מושב החורף של הכנסת, לקראת סוף מרץ 2012. המשיבים מבקשים מבית-המשפט שהות עד לתחילת חודש מרץ, בכוונה למסור עד אז הודעת עדכון באשר לסוגיה זו.

בג"ץ 9607/11