אתר "גלובס", 20.8.13:

קח ייראה. אתר גלובס, 20.8.2013