המחקר בוחן את המידה והאופן שבהם מיוצגות קבוצות המיעוט בישראל בחדשות הטלוויזיה של הערוץ הראשון הממלכתי. ייצוג שוויוני של קבוצות מיעוט מממש הלכה למעשה את חופש הביטוי, שהוא אחד מעקרונות הדמוקרטיה. תקשורת שמאפשרת גישה למדיה ושכל קבוצות המיעוט בחברה זוכות בה לייצוג מדגישה את הפלורליזם החברתי ומעניקה לו לגיטימציה. מכאן עולות שאלות המחקר: מהו היקף הייצוג של קבוצות מיעוט במהדורת החדשות של הערוץ הראשון בטלוויזיה ביחס לגודלן באוכלוסייה? מהו אופי הסיקור של קבוצות המיעוט? ומהם יחסי הגומלין בין קבוצות המיעוט לקבוצות הרוב על-פי הצגתן בחדשות הערוץ הראשון?

 לקריאת המחקר