המקומון "זמן הגבעה", שיוצא לאור במועצה המקומית גבעת-זאב, פירסם תעמולה אסורה למען ראש המועצה יוסי אברהמי ורשימת יחד שבראשותו, ועל כן החופש המערכתי שלו יוגבל משפטית, כך החליט בשבוע שעבר יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית-המשפט העליון סלים ג'ובראן. מההחלטה עולה כי החופש המערכתי של המקומון היה מלכתחילה מוגבל ביותר, שכן הוא מומן על-ידי המועצה וקיבל ממנה באופן שוטף מידע והכוונה.

השופט ג'ובראן: "המקרה הנוכחי הוא מבין המקרים הבולטים, בהם נבחר ציבור מכהן עושה שימוש שלא כדין במשאבי ציבור הן לתעמולתו הוא, הן לתעמולה נגד מתנגדיו"

בהחלטה מתח השופט ג'ובראן ביקורת חריפה על ראש המועצה אברהמי והשימוש שעשה בכספי ציבור למטרת תעמולה לקראת הבחירות לראשות המועצה. השופט אף הוציא צו המונע מהמקומון, במקרים מסוימים, מלפרסם את תצלומו ותגובתו של ראש המועצה ודיווחים על פעולותיו. "המקרה הנוכחי", כתב השופט ג'ובראן, "הוא מבין המקרים הבולטים, בהם נבחר ציבור מכהן עושה שימוש שלא כדין במשאבי ציבור הן לתעמולתו הוא, הן לתעמולה נגד מתנגדיו. להתנהלות כזו, בה נפגעת יכולתן של העותרות לנהל מערכת בחירות הוגנת ושוויונית – לא אוכל לתת יד".

אל השופט ג'ובראן פנתה לפני כחודש אילנה גולדשטיין, העומדת בראש רשימת "תושבים מובילים אחרת" ומתמודדת על ראשות מועצת גבעת-זאב. באמצעות עו"ד אבירם גולדשטיין טענה בעתירה שהגישה לוועדת הבחירות המרכזית כי המקומון "זמן הגבעה" משמש כלי תעמולה אסור למען בחירתו של אברהמי.

לפי העתירה, המקומון "זמן מעלה" אינו מקומון עצמאי כלל, אלא פרסום מטעם המועצה המקומית ובמימונה. המקומון, היוצא לאור על-ידי חברת זיגדון-תקשורת בע"מ שבבעלות משה זיגדון, חתם בשנת 2009 על חוזה מול המועצה המקומית גבעת-זאב. בסעיף הראשון בחוזה נכתב כי "החברה מתחייבת בזה לפרסם בעיתון כל אינפורמציה או כל מודעה שתתבקש לפרסם אותה על-ידי ראש המועצה או מי שהוא הסמיך לעניין זה, וזאת ללא כל תשלום".

עוד מובהר בחוזה כי "הכתבות הנוגעות למועצה יהיו ברמה עיתונאית גבוהה, והמודעות יהיו בצורה אסתטית וברורה", וכן כי "החברה תימנע מפרסום כתבות המנוגדות למוסר וכן יימנע משימוש בלשון שאינה ראויה וישמור על הוראות כללי האתיקה של מועצת העיתונות והוראות כל דין, לרבות תחיקת הביטחון".

להורדת הקובץ (PDF, 50KB)

עם חידוש החוזה, בשנת 2010, נערכו בו מעט שינויים. מצד אחד נקבע כי זיגדון-תקשורת תפרסם את המידע שתעביר לה המועצה "על-פי אמות מידה עיתונאיות", ומנגד הובהר כי "מר זיגדון יקיים מפגש שבועי עם ראש המועצה ו/או מנהלי האגפים לצורך מתן ייעוץ תקשורתי שוטף עבור גבעת-זאב או עבור העיתונות המקומית והארצית [...] בנוסף מקיים זיגדון התייעצויות טלפונים, תדרוך מראש המועצה על הנושאים שברצונו להעביר לתושבים מדי שבוע, הן במודעות והן בכתבות יזומות".

תמורת השירותים שסיפקה למועצה קיבלה ממנה חברת ההוצאה-לאור סכום של 9,500 לא כולל מע"מ בשנת 2010, 10,000 שקל בחודש לא כולל מע"מ בשנים 2011–2012 ו-11,115 שקל בחודש לא כולל מע"מ בשנת 2013.

"אף על-פי שלכאורה אמורים הכספים המשולמים לחברה מהמועצה לשמש לצורך מתן אינפורמציה ויחסי-ציבור של המועצה עם תושבי היישוב גבעת-זאב", נכתב בעתירה, "בפועל עושים ראש המועצה והחברה בעיתון המופק על-ידי החברה כבשלהם, ותוך שימוש בכספי המועצה אשר נועדו למטרה ציבורית. הדבר נעשה בחוסר מורא, בחוסר תום לב ובכוונת מכוון, ליתן לראש המועצה המכהן יתרון בלתי הוגן כנגד מתחריו בבחירות הקרובות, כאשר למעשה משמשים כספי הציבור להפקת עיתון שבועי בשם 'זמן הגבעה' אשר כל כולו הינו תעמולת בחירות אסורה לטובת ראש המועצה המכהן".

"אילנה, לא אמת!!!", שער "זמן הגבעה", 19.7.12

אל עתירתה צירפה גולדשטיין העתקים מהחוזים שנחתמו בין זיגדון-תקשורת למועצה, וכן דוגמאות רבות לכתבות שמחמיאות מאוד לראש המועצה, מהללות את פועלו ומלוות בתצלומיו. נוסף לכך צורפה כתבה אחת מהמקומון שלטענת גולדשטיין השמיצה אותה.

יוסי אברהמי טען מנגד, באמצעות עורכי-הדין שחר בן-עמי ואיילת אלה, כי הוא אינו אחראי לפרסומי מודעות במקומון, שכן "מודעות אשר מתפרסמות בעיתונות אינן בשליטתם ו/או בידיעתם של המשיבים [...] כך גם באשר לפרסום תמונותיו של המשיב 2 [אברהמי] באירועים למיניהם, שהרי פרסומים אלו אינם עוברים טרם פרסומם לאישור המשיבים". יחד עם זאת, בתגובת אברהמי הובהר כי "באשר למודעות ופרסומים הנעשים בחסות המועצה ומימונה [...] מתחייבים המשיבים להימנע מכל פרסום אשר הינו בחסות המועצה ואשר יש בו משום תעמולת בחירות אסורה".

חברת ההוצאה לאור זיגדון-תקשורת טענה כי זו חובתה לפרסם את הידיעות החדשותיות על הנעשה במועצה. המועצה עצמה, באמצעות עו"ד בתיה אבלין, טענה כי הכתבות שפורסמו מטעמה היו "בבחינת מידע ואינפורמציה" ולא תעמולה אסורה. המועצה הדגישה כי "היא או איש מטעמה לא ניסחו את הכתבות ולא שיזרו בהן את שמו של ראש המועצה. למשיבה מס' 4 [זיגדון-תקשורת] נמסר מידע עובדתי וחדשות בלבד ולא נכלל שמו של ראש המועצה המכהן או חתימתו". יחד עם זאת התחייבה המועצה להעביר להבא את המידע המיועד לפרסום במקומון לאישורה של היועצת המשפטית של המועצה כדי להימנע מחשש לתעמולת בחירות.

השופט ג'ובראן לא הסתפק בכך. בהחלטתו קבע כי הכתבות שפורסמו במקומון הינן "פרסומים שבתצורתם הנוכחית עולים כדי תעמולה אסורה". השופט ציין עוד כי לפי החוזה בין המועצה לזיגדון-תקשורת, אין לחברת ההוצאה-לאור "שיקול דעת בפרסום המידע" שהיא מקבלת.

"זאת ועוד", כתב השופט ג'ובראן, "בחנתי את הכתבות שהעותרת צירפה לעתירתה, מגליונות שונים של המקומון. מדובר בכתבות רבות בעלות מבנה דומה וקבוע. בכל אחת מהן ניתן למצוא את תמונתו או את תגובתו של המשיב 2 [אברהמי]". השופט השווה את הכתבות הללו למקרה קודם בפסיקה, שבו נקבע כי אין ערך אינפורמטיבי לתמונת נבחר ציבור מכהן. "קביעה זו יפה גם לגבי תגובות של ראש המועצה המקומית, ככל שיימצא שאינן מוסיפות לערך האינפורמטיבי של הידיעה. בענייננו, עיקר תגובות המשיב 2 [אברהמי] היה דברי ברכה, שברי כי הערך האינפורמטיבי בהם אינו גבוה. לכך יש לצרף גם את משקלן הרב של הכתבות החדשותיות בגיליון מסוים, המלמד על השפעה רחבת היקף של המשיבים 1-2 [המועצה והעומד בראשה] על המקומון ועל הפרסומים בו".

בנוגע לכתבה הביקורתית שפורסמה במקומון על המתמודדת גולדשטיין, השופט גו'בראן קבע כי לשון הכתבה "עשויה להיחשב כסבירה בנסיבות עיתונאיות שגרתיות, אך יחד עם הפרסומים החיוביים המרובים שצוינו לעיל ביחס למשיב 2 [אברהמי], היא מעלה חשד לתעמולה נגדית אסורה".

בשל כל זאת הורה השופט ג'ובראן על מתן צו "למניעת שילוב תגובתו או תמונתו של המשיב 2 או כל נבחר ציבור אחר בכתבות חדשותיות אשר קשורות למשיבה 1 ומפורסמות על-ידי המשיבה 4 במקומון 'זמן הגבעה' וכן על מתן צו למניעת כל פרסום אודות הבחירות המקומיות הכולל התייחסות למועמד כזה או אחר אשר אינו כולל את תגובתו של אותו מועמד כלשונה". נוסף לכך הטיל השופט הוצאות בסך 15 אלף שקל, "אשר לא ישולמו מקופת המועצה המקומית", על המועצה, העומד בראשה והרשימה שלו.

משה זיגדון הבהיר כי יכבד את צו השופט ויפעל על-פיו.