הסכם גישור

בין: עמירם גולדבלום
מרח' שמשון 20, ירושלים
(להלן - "התובע")
מצד אחד;

לבין: 1. חברת החדשות הישראלית בע"מ
ח.פ 51-184047-2

2. עמית סגל

שניהם מקרית התקשורת, נווה אילן
(להלן – "הנתבעים")
מצד שני;

הואיל והתובע הגיש לבית משפט השלום בירושלים תביעה כנגד הנתבעים, בגדר ת.א. 17919/08, בגין נזקים שנגרמו לו לטענתו כתוצאה מפרסום של הנתבעים מיום 13.7.08 (להלן – בהתאמה - "התביעה" ו"הפרסום");

והואיל והנתבעים התגוננו מפני התביעה האמורה באמצעות הגשת כתב הגנה, בו הכחישו את חבותם ואחריותם לנזקים הנטענים וכפרו בהם, וביקשו מבית המשפט לדחות את התביעה;

והואיל ובעקבות הליך גישור שהתנהל ביניהם בפני המגשר עו"ד ביני בר לב (להלן – "הליך הגישור") באו הצדדים לכלל הסכמה לסיום כל המחלוקות ולסילוק כל טענותיו ו/או דרישותיו ו/או תביעותיו של התובע, אשר תייתר נקיטת הליכים משפטיים ואחרים, הכל כאמור בהסכם פשרה זה;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים באופן הדדי כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2. מבלי שהצדדים מודים זה בטענותיו של זה, תפרסם חברת החדשות הישראלית בע"מ (להלן – גם - "חברת החדשות") במהדורת החדשות המרכזית בתוך 30 יום ממועד דחיית התביעה ללא צו להוצאות ע"י בית המשפט, בהתאם לבקשה שנוסחה מצ"ב להסכם זה ומסומן "א", הודעה בנוסח המצ"ב להסכם זה ומסומן "ב" (להלן – "ההודעה"). ההודעה תשודר באותו יום בשבוע בו שודר הפרסום ובשעה הסמוכה ככל הניתן לשעה בה שודר, והכל בכפוף לאילוצי חדשות שוטפים. במקרה שאילוצי חדשות יחייבו שינוי במועד שידור ההודעה, ייקבע המועד החלופי בהסכמת הצדדים. ההודעה כפי ששודרה בטלוויזיה תפורסם ע"י חברת החדשות גם באתרי "רשת" ו"מאקו" ברשת האינטרנט, בטקסט ובווידאו, כדלקמן: ביום שלמחרת השידור בטלוויזיה תופיע ההודעה במשך 3 שעות בדף הראשי של כל אחד מהאתרים הנ"ל (תחת הכותרת: "החדשות 2" (באתר רשת) ו"מאקו חדשות" (באתר מאקו) בהתאמה) מהשעה 10:00 בבוקר ועד השעה 13:00 בצהריים; החל מהשעה 10:00 בבוקר ביום שלמחרת השידור בטלוויזיה תופיע ההודעה למשך 48 שעות בדף הראשי של "החדשות 2" בכל אחד מהאתרים הנ"ל במסגרת המדור "בארץ"; ההודעה תישאר בארכיון של כל אחד מהאתרים הנ"ל במשך לא פחות מ-9 חודשים מיום שידורה בטלוויזיה.

3. מבלי להודות בכל אחריות ו/או חבות כלפי התובע, מבלי להודות בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של התובע ולפנים משורת הדין, תישא חברת החדשות בעלות חלקו של התובע בהליך הגישור בסך של ₪.

4. התובע מצהיר ומתחייב בזאת, כי פרסום ההודעה האמורה בסעיף 2 שלעיל להסכם זה ותשלום עלות הליך הגישור כאמור בסעיף 3 שלעיל להסכם זה מהווים פיצוי ושיפוי סופי ומלא בגין כל הטענות, הדרישות והתביעות מכל סוג ומין שלו ושל כל מי מטעמו כלפי הנתבעים וכל מי מטעמם – לרבות (אך לא רק) חברות אם, בעלי מניות, דירקטורים, מנהלים, נושאי משרה, שותפים, עובדים, מורשים, שלוחים ונציגים של חברת החדשות – בקשר לפרסום, לתביעה על כל עילותיה, לעילות כלשהן שלא נזכרו בתביעה, למסכת האירועים שהובילה לתביעה, לשידור ו/או העברת הפרסום וכל הנוגע אליו באתרי האינטרנט של בעלי המניות של חברת החדשות, ולנזקים, ההפסדים וההוצאות הנטענים הנובעים מהם ו/או הקשורים בהם, בין במישרין ובין בעקיפין, (בסעיפים 4 ו-5 להסכם זה – "בעלי מניות" – לרבות רשת-נגה בע"מ, שידורי קשת בע"מ והרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו).

5. התובע מצהיר ומתחייב בזאת, כי אין ולא תהיה לו ולכל מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנתבעים וכל מי מטעמם – לרבות (אך לא רק) חברות אם, בעלי מניות, דירקטורים, מנהלים, נושאי משרה, שותפים, עובדים, מורשים, שלוחים ונציגים של חברת החדשות – בקשר לפרסום, לתביעה על כל עילותיה, לעילות כלשהן שלא נזכרו בתביעה, למסכת האירועים שהובילה לתביעה, לשידור ו/או העברת הפרסום וכל הנוגע אליו באתרי האינטרנט של בעלי המניות של חברת החדשות, ולנזקים, ההפסדים וההוצאות הנטענים הנובעים מהם ו/או הקשורים בהם, בין במישרין ובין בעקיפין.

6. הצדדים מתחייבים בזאת להביא לדחיית התביעה ע"י בית המשפט הנכבד ללא צו להוצאות, ולצורך כך לחתום במעמד חתימת הסכם זה על בקשה לדחיית התביעה ללא צו להוצאות בנוסח המופיע במצורף להסכם זה ומסומן "ב" והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. מוצהר ומוסכם בזאת, כי דחיית התביעה ע"י בית המשפט הנכבד ללא צו להוצאות, בהתאם לבקשה שנוסחה מצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, הינה תנאי לשידור ההודעה ע"י חברת החדשות כאמור בסעיף 2 שלעיל ולתשלום עלות הליך הגישור כאמור בסעיף 3 שלעיל.

[...]

ב

הודעה

"בהתייחס לכתבה ששידרנו כאן ביולי 2008 בנוגע לשאלת החזרתו של דוקטורנט אשר הורשע בחברות בארגון טרור ללימודים במחלקה לכימיה מדיצינלית באוניברסיטה העברית, ברצוננו להבהיר כי מנהל המחלקה (תמונה של פרופ' גולדבלום במחלקה) פרופ' עמירם גולדבלום לא היה מעורב בהחלטת האוניברסיטה העברית בשאלה זו וכי הוא גם לא ביקש מאיש לפנות שולחן במעבדה לטובת הדוקטורנט. לא הוכח גם כי מהמחלקה נעלמו חומרים מסוכנים ושהדוקטורנט היה מעורב בגניבת אצטון.

אם נוצר מהכתבה רושם שלהשקפותיו הפוליטיות של פרופ' גולדבלום היה קשר לשאלת החזרת התלמיד ללימודים, או שפרופ' גולדבלום תמך בהחזרת הדוקטורנט למעבדה ממנה נעלמו כביכול חומרים מסוכנים, ואם כתוצאה מכך נגרמו לפרופ' גולדבלום עוגמת נפש ופגיעה בשמו הטוב - אנו מצרים על כך".