להלן הפרק "נעילה", עמודים 94–95 מדו"ח "החלטת היועץ המשפטי לממשלה בפרשת אביגדור ליברמן", שהתפרסם בדצמבר 2012 על-ידי היועץ עו"ד יהודה וינשטיין. בהמשך מצורף הדו"ח המלא ותקציר הדו"ח, לתועלת הציבור.

===

לסיום, אבקש להודות לכל חוקרי המשטרה והפרקליטים שעסקו בתיק זה וליווהו לכל אורכו במסירות ובנאמנות. כן אבקש להוסיף מספר מילים בנימה אישית.

בסופו של יום, נותר התובע אל מול המסכת הראייתית. עליו לבחון מסכת זו במבט קר, בחינה מדוקדקת ומקיפה. עליו לבחון את מהימנותן של הראיות ולאמוד את סיכוייהן להיכנס בשערי בית המשפט. האחריות להכרעה אם מתקיים סיכוי סביר להרשעה לעולם מצויה על כתפיו של התובע ואין הוא רשאי לגלגל אחריות זו לחצרו של בית המשפט.

מטבע הדברים, לנגד עיני הציבור עומדת "השורה התחתונה" ותו לא. על-כן, במקרה דוגמת זה שלפנינו, מתעורר באופן טבעי החשש בדבר מסר מוטעה העלול להתקבל בציבור, לפיו אין התביעה חדורה 'רוח קרב' במלחמתה בשחיתות. חשש זה מדיר שינה מעיני. ברם, חשש זה זר בתכלית למלאכת בחינת הראיות. הפסיקה ציוותה את התביעה הכללית כי "מבחן הסיכוי הסביר להרשעה" ינחה את התובע בבחינת דיות הראיות. על סמך מבחן זה, ולאורו בלבד, בחנתי את הראיות שהונחו בפני בתיק זה.

בסופו של יום הגעתי לכלל מסקנה כי לא הונחה בפני תשתית ראייתית מספקת לכך כי טביעות אצבעותיו של ליברמן בחברות, לאחר תחילת מועד כהונתו כשר, כפי שפורטו בהחלטה, יהיה בהן כדי להוכיח, ברמה הנדרשת במשפט פלילי, כי לליברמן נותרה זיקה אסורה לחברות. התשתית הראייתית שנפרשה בפניי, אינה רציפה, קוהרנטית וברורה דיה כדי לבסס מסקנה אחת ויחידה, לפיה עסקינן בזיקת בעלים מהותית או בזיקה אסורה אחרת לחברות, אותה דאג ליברמן להסתיר מעיני הציבור, המקימה עבירות פליליות של מרמה והפרת אמונים וקבלת דבר במרמה.

בהתחשב בכל אלה, הנני סבור כי לא מתקיים בתיק זה סיכוי סביר להרשעה בעבירות בהן נחשד ליברמן ויש על כן לסגור את התיק. זאת, למעט בפרשת מינוי השגריר, לגביה החלטתי להגיש כתב אישום.

אשר על כן, החלטתי לסגור את התיק בעילה של העדר ראיות מספיקות.

כעולה מפירוש הדברים בהחלטה, נותרו שאלות ותמיהות לא מבוטלות נוכח ראיות שהצביעו לכאורה על מעורבותו של ליברמן בחברות ועל זיקה פסולה שלו אליהן. למותר להדגיש, כי סגירת תיק פלילי מחוסר ראיות מספיקות, אינה מהווה "תעודת הכשר" ציבורית ואין בה כדי למחוק כליל רישומן של תמיהות אלו. ברם, החלטה זו עוסקת בהיבטים הפליליים של הפרשה. בהעברת מסכת אירועים דרך המסגרת הפלילית של בחינת ושקילת ראיות ועדויות, קורה לא אחת שנותרים חשדות וספקות באשר לטוהר כפיו של החשוד. אלא שאין באלה כדי להוות תחליף לתשתית ראייתית המקימה את "האפשרות הסבירה להרשעה", כנדרש לשם הגשת כתב אישום. כך אירע במקרה דנן ועל כן הוחלט, כאמור, לסגור את התיק.

זוהי איפוא ההחלטה בתחום הפלילי, הנתון לסמכותי. ביחס לתחומים האחרים – יקרא הציבור וישפוט.

* * *

החלטת היועץ המשפטי לממשלה לסגור את "תיק ליברמן", 13.12.12

להורדת הקובץ (PDF, 3.14MB)

תקציר ההחלטה

להורדת הקובץ (PDF, 171KB)

לקריאה נוספת: פרק מתוך הספר "תיק ליברמן"