למרות ששתי חברות הטלוויזיה החזקות והפופולריות בישראל משדרות מכוח התחייבויות המפורטות בזכיונות שלהן – הן מעולם לא התפרסמו ולא עמדו לביקורת ציבורית. לציון עשור לזכייה במכרז נחשפים כאן לראשונה כתבי הזיכיון המקוריים.

אחת ההתחייבויות המעניינות של הזכייניות, קשת ורשת, היתה להגדיל את הגיוון בכוח האדם ולהעניק ייצוג גם לישראלים שאינם יהודים חילונים צברים מגוש דן. אלא שהרשות השנייה, שאמורה לפקח על מילוי ההתחייבויות השונות של הזכייניות, קבעה בשנים הראשונות כי חלק מההבטחות לא קוימו – ובאופן מוזר, נראה שבהמשך הפסיקה לבדוק את הנושא.

בזכיינית רשת התחייבו להעלות את שיעור הדתיים, העולים החדשים, הערבים ונציגי "הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית" המועסקים בזכיינית על-פי טבלה מפורטת ובאופן הדרגתי. על-פי התחייבות הזכיינית, שיעור הדתיים המועסקים בה, שעמד בשנת 2005 על 5%, ישולש ויעמוד החל משנת 2008 על 15%. שיעור העולים החדשים יעלה מ-5% ל-7.5%, שיעור נציגי ה"פריפריה גיאוגרפית וחברתית" יעלה מ-25% ל-40% ואילו שיעור הערבים המועסקים בזכיינית, קבוצה המהווה כחמישית מאוכלוסיית ישראל, יעלה מ-2.5% ל-5%.

התחייבות הזכיינית רשת-נגה בע"מ לגיוון חברתי-תרבותי בכוח האדם, מתוך נספחי כתב הזיכיון לשידורי ערוץ 2

התחייבות הזכיינית רשת-נגה בע"מ לגיוון חברתי-תרבותי בכוח האדם, מתוך נספחי כתב הזיכיון לשידורי ערוץ 2

לפי דו"חות הרשות השנייה, הזכיינית לא עמדה בהתחייבותה. כך, בדו"ח המוקדש לשנת 2006 ופורסם בשלהי 2007 נכתב כי "נכון לשנת 2007 מועסקים בתחום התוכניות ובהנהלת הזכיינית 31% אנשי פריפריה, מתוכם 44% נשים ו-10.5% דתיים".

בהמשך הדו"ח נכתב כך: "לרשות נמסר כי הזכיין מצר על כך שכרגע לא מועסקים בחברה עובדים ערבים או יוצאי אתיופיה (למעט רפיק חלבי – רכז האזור הצפוני של רשת), אך הם עושים מאמצים רבים לשלב אנשי תוכן ממגזרים אלו גם כן. רשת מקווה מאוד שבשנה הקרובה תקלוט אנשי מקצוע מהמגזר הערבי והאתיופי וכן חניכי בית-הספר למקצועות הטלוויזיה של רשת שיבואו מהפריפריות השונות, כולל עולים חדשים".

בדו"ח המתייחס לשנת 2007 ופורסם בדצמבר 2008 נכתב כי על-פי דיווחי הזכיין הוא עומד ברוב ההתחייבויות ומעסיק 9% דתיים (במקום 10% כפי שהתחייב להעסיק עד מועד זה), 37% עובדים המייצגים "פריפריה גיאוגרפית וחברתית" (במקום 30%), 5% עולים חדשים (כפי שהתחייב), אך רק 2.5% ערבים, במקום 5%.

בדו"ח שהתייחס לשנת 2008 ופורסם בדצמבר 2009 נכתב כי "לא חל שינוי בחתך החברתי-תרבותי של עובדי הזכיין במחלקת התוכן וההנהלה של רשת בשנת 2008". במלים אחרות, בעוד הזכיין התחייב כי עד מועד זה יועלו שיעורי נציגי כל הקבוצות (מלבד הערבים), הם נותרו תואמים את השיעור הקבוע לשנת 2007, כך שבפועל נוצר בכמה מהקטגוריות חסר – וההתחייבות לא מולאה.

"לצד העובדה שבחברה יש ייצוג מספק מהמגזר של עולים חדשים ופריפריה גיאוגרפית וחברתית", נכתב בהמשך הדו"ח, "יש חוסר בייצוג של המגזרים הדתי והערבי, והנושא דורש טיפול נוסף".

לא ברור אם טיפול שכזה בא. בדו"ח הרשות השנייה לשנת 2009 אין כל אזכור להתחייבות של רשת להעלות את שיעור הדתיים והערבים. כך גם בכל הדו"חות של השנים הבאות, כולל הדו"ח האחרון, שפורסם ביולי השנה ומתייחס לשנת 2013.

התחייבות קשת: "החל משנת הזיכיון השלישית ואילך 33% מהעובדים והמנהלים החדשים יהיו מקבוצות המייצגות את מגוון החברה והתרבות הישראלית"

גם בזכיינית קשת התחייבו בפני הרשות השנייה לשפר את הגיוון בכוח האדם, אולם לעומת ההתחייבות המפורטת של הזכיינית רשת בנספח שצורף לכתב הזיכיון של קשת נוסחה התחייבות כללית בלבד. קשת התחייבה כי "החל משנת הזיכיון השלישית ואילך, 33% מהעובדים והמנהלים החדשים יהיו מקבוצות המייצגות את מגוון החברה והתרבות הישראלית".

לפי דו"ח הרשות השנייה לשנת 2006, "כ-30% מכלל העובדים החדשים בקשת הם מקבוצות פריפריה חברתית וגיאוגרפית, וישנו ייצוג הולם לכל המגזרים בחברה הישראלית". עוד נכתב בדו"ח, שפורסם בדצמבר 2007, כי "כיום מועסקים בקשת שישה מתמחים פריפריאליים מהמגזר הערבי, ועל-פי דיווח הזכיין בימים אלה נערכים ראיונות לעשרה נוספים".

בדו"ח לשנת 2007 נטען כי בקשת התחייבו כי בשנה זו 25% מהעובדים החדשים בחברה "ייצגו את החברה והתרבות הישראלית", ומצוין כי החברה עמדה בהתחייבות זו. ובדו"ח לשנת 2008 מצוין כי בקשת נקלטו לפחות 33% עובדים חדשים מ"קבוצות המייצגות את החברה והתרבות הישראלית". כמו במקרה של רשת, גם להתחייבות של קשת לגוון את כוח האדם בה אין כל התייחסות בדו"חות הרשות השנייה לשנים 2009–2013.

מה מצב הגיוון בכוח האדם של הזכייניות כיום? האם הרשות השנייה חדלה לבדוק אם הזכייניות רשת וקשת ממלאת אחר התחייבותן לגוון את כוח האדם שלהן? האם העניקה לזכייניות פטור ממילוי אחר התחייבויות אלו? ואם כן, מדוע? פניית "העין השביעית" לרשות השנייה ולזכייניות רשת וקשת לא הניבה תשובות לשאלות אלו.