הממונה על יישום הוראות חוק חופש המידע במשרד החינוך, ד"ר עופר רימון, עבר על חוק חופש המידע – כך קבעה היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים. הקביעה התקבלה לאחר בדיקתה של תלונה שהוגשה מטעם "העין השביעית" בגין התנהלותו של ד"ר רימון, שלא מסר מידע על האופן וההיקף שבו רכש משרד החינוך סיקור חיובי של פרויקטים חינוכיים שהוביל השר לשעבר שי פירון.

במכתב שסיכם את ממצאי הבדיקה ציין עורך הבדיקה, עו"ד מוחמד קדח מהיחידה לחופש המידע במשרד המשפטים, כי טיפולו של ד"ר רימון בפניית "העין השביעית" לא עמד בכמה מהוראותיו של חוק חופש המידע. הממונה על יישום החוק במשרד החינוך, קבע עו"ד קדח, האריך את משך הטיפול בפנייה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק, ובנימוקים פגומים.

עוד מפרט המכתב כיצד גם כשכבר הואיל משרד החינוך להשיב לפניית חופש המידע, התשובה לא כללה מענה על סעיפי הבקשה – גם זאת בניגוד להוראות חוק חופש המידע, המחייב למסור את המידע המבוקש או לנמק באופן מפורש את הסיבות לסירוב.

"נציין עוד, כי ככל שכוונת הנילון [ד"ר רימון] היתה לדחות את הבקשה למסירת המידע שהתבקש, היה עליו לציין זאת במפורש במענה ולנמק זאת כפי שנדרש בסעיף 7(ו) לחוק (להרחבה ראו נוהל דרישות המענה בדחיית בקשת חופש מידע). לא ראינו כי המענה עונה על הדרישות שנקבעו בנוהל", כתב עו"ד קדח. "בהתאם לכל האמור לעיל, אנו מוצאים את התלונה בעניין אי-מתן מענה במועד ובעניין דחיית בקשה ללא נימוק כמוצדקת", סיכם.

הבדיקה שערך משרד המשפטים הניעה את משרד החינוך למסור ל"העין השביעית" תשובות לשאלות שנכללו בפנייה המקורית, שהוגשה באוגוסט 2014. אף שבמשרד החינוך ביכרו בתחילה שלא לחשוף את פרטיהם של שיתופי הפעולה הממומנים עם קבוצת "ידיעות אחרונות" – ניסיון שבו לקחו חלק גם הדוברת חגית כהן והשר לשעבר פירון  הפנייה לגורם המפקח על התנהלותם של ד"ר רימון וצוותו גרמה להם בסופו של דבר למסור את המידע בנוגע לאופן שבו הוציא המשרד כספים השייכים לכלל הציבור.

ד"ר רימון ואנשי המשרד נעתרו ומסרו את המידע רק לאחר שהובהר להם כי הם פועלים בניגוד לחוק, וכי התנהלותם תיבדק על-ידי משרד המשפטים. ככל שהתקדמה הבדיקה שערך עו"ד קדח מהיחידה לחופש המידע, במשרד החינוך החלו לשלוח תשובות לשאלות שהוצגו להם. הנתונים, החושפים טפח מהדרך שבה משלם גוף ממשלתי לגופים עיתונאיים עבור החדרת מסרים סמויים מטעמו לשיח הציבורי, זמינים כעת לקריאה באתר "העין השביעית".

ד"ר עופר רימון בחר שלא להגיב על הדברים.

* * *

לקריאת מכתב סיכום ממצאי בדיקת היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים

להורדת הקובץ (PDF, 114KB)