מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת: הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון מס' 10) (הרחבת סעדים), התשע"ב–2011*

תיקון סעיף 7א

1. בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7א –

(1) בכל מקום, במקום "50,000 שקלים חדשים" יבוא "300,000 שקלים חדשים";

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1) במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה שבו הוכח כי לא ניתנה לנפגע אפשרות נאותה לפרסם את תגובתו כאמור בסעיף 12א, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על פי חמישה מהסכום כאמור בסעיף קטן (ב), ללא הוכחת נזק".

הוספת סעיף 12א

2. אחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא:

"חובת פרסום תגובה ללשון הרע 12א

(א) פורסמה לשון הרע באמצעי תקשורת או באתר אינטרנט, יאפשר המפרסם לנפגע או לנציגו לפרסם את תגובתו המלאה על הפרסום בתוך זמן סביר; היו כמה נפגעים מהפרסום, תינתן אפשרות נאותה לכל אחד מהם לפרסם את תגובתו המלאה, אלא אם כן הסכימו לפרסם תגובה משותפת.

(ב) מפרסם שלא פעל לפי הוראות סעיף קטן (א) יישא באחריות אזרחית בלבד לפי חוק זה".

תחולה

3. חוק זה יחול על תובענות שעניינן פרסומים שפורסמו מיום תחילתו של חוק זה ואילך.

דברי הסבר

חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965, קובע הוראות לעניין היותו של פרסום לשון הרע עבירה פלילית אם נעשה בכוונה לפגוע (סעיף 6 לחוק), ולעניין היותו עוולה נזיקית (סעיף 7 לחוק).

סעיף 7א לחוק קובע כי בית המשפט רשאי לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק לנפגע מפרסום לשון הרע, בסכום שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, בין במשפט בשל עוולה אזרחית ובין במשפט פלילי.

כמו כן, במשפט בשל עוולה אזרחית שבו הוכח כי פרסום לשון הרע נעשה בכוונה לפגוע, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים שלא יעלו על פי שניים מהסכום האמור, דהיינו על 100,000 שקלים חדשים.

נוכח הנזק הגלום בפרסום לשון הרע, ולשם הרתעה, מוצע בזה להגדיל את הסכומים הקבועים בסעיף 7א לחוק לפיצוי ללא הוכחת נזק לסכום שלא יעלה על 300,000 שקלים חדשים, ולסכום שלא יעלה 600,000 שקלים חדשים אם הוכחה כוונה לפגוע.

עוד מוצע להטיל חובה חדשה על מפרסמים ולאפשר לנפגעים מלשון הרע לפרסם את תגובתם על הפרסום הפוגע בתוך זמן סביר (סעיף 12א המוצע). במקרה שבו לא ניתנה לנפגע אפשרות נאותה להגיב, מוצע להסמיך את בית המשפט לפסוק פיצויים בסכום שלא יעלה על 1.5 מיליון שקלים חדשים במשפט בשל עוולה אזרחית (סעיף 7א(ג1) המוצע).

לבסוף, מוצע לקבוע כי תחולת התיקון לחוק תהא על פרסומים שייעשו ממועד תחילתו של התיקון ואילך, באופן שלא תיקבע תחולה רטרואקטיבית לגבי פרסומים שנעשו טרם קבלת התיקון המוצע.

יוזמים: חברי הכנסת מאיר שטרית, יריב לוין, זבולון אורלב, אנסטסיה מיכאלי, ישראל חסון

* הצעות חוק מס' פ/2332/18 ו־פ/2584/18; הועברו לוועדה ביום כ"ד באדר ב' התשע"א (30 במרס 2011).

הצעות חוק הכנסת – 415, ג' בחשוון התשע"ב, 31.10.2011

להורדת הצעת החוק במסמך PDF