שר התקשורת יורה לכל הכיוונים, לא פוגע בינתיים בדבר, אך המטרה נשארת אחת: השתלטות על תקציבי השידור הציבורי וחיזוק התקשורת התומכת בממשלה. על שולחן האוצר הונחה הצעת מחליטים, שנוסחה בידי היועצת המשפטית של משרד התקשורת, ברוריה מנדלסון, המיועדת להכפיף מחדש את השידור הציבורי לממשלה, להחליש אותו תקציבית ולאפשר את העברת הכספים לכלי תקשורת המקורבים לנתניהו (על ההצעה דיווח לראשונה רביב דרוקר בטוויטר).

להצעה שלושה חלקים, החשוב בהם נמצא בסופה, בסעיף אחד המעוניין לבטל את אחד המנגנונים העיקריים בחוק השידור הציבורי הנוכחי. כזכור, תאגיד השידור הישראלי החליף את רשות השידור לאחר עבודה רבת שנים של ועדות ושימועים ציבוריים, שנועדו ליצור מבנה תאגידי שיאפשר שידורים חופשיים מהתערבות פוליטית, התערבות שהוכח במשך שנות דור ודור כי היא גורמת לסיאוב ושחיתות, שהביאו לבסוף לקונצנזוס בדבר הצורך להחליף את רשות השידור.

כדי לבטל את האפשרות להתערבות פוליטית פסולה בשידורים, נקבע בין היתר כי תקציב התאגיד החדש לא ייכלל בתקציב הממשלה, מה שיתן לממשלה שוט על מנהליו, אלא יועבר אוטומטית ממשרד התחבורה שיגבה אותו כחלק מאגרת הרישוי. בנוסף, כדי להגביר את אי התלות, יוכל התאגיד להכניס נתח מסוים מהכנסותיו מפרסום.

שר התקשורת שלמה קרעי מעוניין לבטל את ההסדר שנקבע בחוק, על-ידי ממשלת נתניהו ושר התקשורת מהליכוד גלעד ארדן, ולהחזיר אותנו לימי רשות השידור. לפי הצעתו, תקציב התאגיד יחזור לתקציב הממשלה. בנוסף, קרעי מעוניין לאסור על התאגיד, כמו גם על גלי צה"ל, להכניס כסף מפרסומות. הצעה זו עומדת בניגוד להצהרות קודמות של קרעי, לפיהן איבתו לשידור הציבורי נובעת מכך שהוא מבוסס על כספי ציבור. כעת קרעי מעוניין לפגוע דווקא בהכנסות המסחריות של השידור הציבורי (תאגיד השידור כאן מכניס כ-80 מיליון שקל בשנה מפרסומות וחסויות).

חלק זה של ההצעה מובן כשהוא בחיבור עם החלק השלישי שלה: חלוקת תדרים ארציים לשידור מסחרי. חסימת תחנות הרדיו הציבוריות משוק הפרסום וחלוקת התדרים הארציים תיטיב עם מספר מצומצם של בעלי הון המחזיקים בתחנות הרדיו המסחריות הקיימות, לחלקם זיקה ברורה לליכוד או אף לקרעי עצמו.

* * *

להלן נוסח ההצעה של משרד התקשורת, שהוגשה תחת הכותרת האורווליאנית "הגברת התחרות בשוק שידורי הרדיו בישראל ותקציב התאגיד":

"1. במטרה להגביר את התחרות בשוק שידורי הרדיו בישראל, בין היתר באמצעות הקמת תחנות רדיו מסחריות בשיטה האנלוגית בכיסוי ארצי (להלן – רדיו ארצי מסחרי):

1) להקים צוות שיבחן את פיתוח התחרות בשוק הרדיו המסחרי בישראל (להלן – הצוות). בראשות הצוות יעמוד המנהל הכללי של משרד התקשורת ובו יהיו חברים, בין היתר, יו"ר ועדת התדרים כמשמעותה בפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972 ונציג הרשות כהגדרתה בחוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - חוק הרשות השנייה) ונציגים נוספים שימנה שר התקשורת. הצוות יבחן ויגבש המלצותיו בין היתר בנושאים אלה:

(1) ביצוע מהלכים לטיוב ויעול השימוש בתדרי ה-FM בידי גורמים המשדרים שידורי רדיו בישראל (להלן – משדרי רדיו);
(2) הפחתה של חסמים רגולטוריים להפעלת תחנות רדיו מסחריות;
(3) שוק הפרסום ושידורי החסויות בתחום שידורי הרדיו.
המלצות הצוות יובאו לאישור שר התקשורת בתוך 60 ימים מיום הקמת הצוות.

2) לצורך היערכות לקידום פעילותו של רדיו ארצי מסחרי, להורות על ביצוע תיקוני חקיקה שיכנסו לתקפם בעת שבו יחל לפעול רדיו ארצי מסחרי כדלקמן –
(1) לתקן את חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014 (להלן – חוק השידור הציבורי) ולהורות לשר התקשורת לתקן את התקנות לפיו:

(א) באופן שיאסור על תאגיד השידור הציבורי הישראלי (להלן – תאגיד השידור) לשדר פרסומות והודעות תמורת תשלום כמשמעותן בסעיף 70 לחוק השידור הציבורי והודעות חסות, כהגדרתה בסעיף 68 לחוק השידור הציבורי.
(ב) כך שכל חובת שידורי רדיו הקבועים בסעיף 63 לחוק השידור הציבורי יתמלאו באמצעות חמש רשתות שידור נפרדות.
(2) לתקן את חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא ההגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות), התשס"ה-2005 (להלן – חוק גלי צה"ל) ולהורות לשר הביטחון לתקן את התקנות לפיו, באופן שיאסור על גלי צה"ל, כמשמעותו בחוק גלי צה"ל, לשדר שידורי חסות.
2. לקבוע כי תקציב תאגיד השידור הציבורי יקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, בסעיף תקציב נפרד, במקום ההסדר הקבוע בסעיף 80 לחוק השידור הציבורי, ולערוך את תיקוני החקיקה הנדרשים לשם כך".