הזדמנות ישראלית (שותפות חיפושי נפט וגז) רסס - "העין השביעית"