הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

מועצת תאגיד השידור הציבורי: פרוטוקולים

פרוטוקולי ישיבות מועצת התאגיד, 3.5.16–9.5.16

פרוטוקולי ישיבות מועצת התאגיד, 17.5.16–7.6.16

פרוטוקולי ישיבות מועצת התאגיד, 30.6.16–6.9.16

פרוטוקולי ישיבות מועצת התאגיד, 27.9.16–27.12.16

דו"חות כספיים

דו"ח כספי לשנת 2015

דו"ח כספי לשנת 2016

מסמכים שונים

הסכם תקציב ההקמה של תאגיד השידור הישראלי, 29.7.15

נספח רכישת תוכן להסכם תקציב ההקמה, 6.3.16

נתונים על תקציב התאגיד ועיכוב במינוי רואה חשבון מבקר, 22.5.16

פירוט הוצאות התאגיד, נכון ליום 31.5.16

מכתב וספר מוכנות, 25.10.16

מצגת מוכנות, 2.11.16

איתן כבל, אלדד יניב ועמותת הצלחה: מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, לראש הממשלה ולשר האוצר, 1.11.16

מסמכים על הליך מינוי נציבת קבילות הציבור של תאגיד השידור הישראלי, אורלי ממן. 2017

מצגת: נתונים על תקציב התאגיד, 23.2.17

דו"ח פעילות לשר התקשורת, 2017

רשימת עובדי התאגיד, מרץ 2017

הסדרי ניגוד עניינים

הסדרי ניגוד עניינים שנחתמו עם אלדד קובלנץ, שילה דה-בר, ליסה שילוח, מיכל דגון, אריאל יונה, מור סיוון וליאל קייזר, 2017

חקיקה

משרד התקשורת: תזכיר חוק התקשורת, אפריל 2017 | תזכיר החוק לדחיית עליית תאגיד השידור הציבורי

מסמכים ממשרד האוצר

משרד האוצר: מכתב תשובה לבקשת חופש מידע בעניין תכתובות ופגישות עם נציגי תאגיד השידור הישראלי ורשות השידור, מרץ 2017

משרד האוצר: הסכם הקמת תאגיד השידור הישראלי, יולי 2015

משרד האוצר, החשב הכללי: הוראות לביצוע תשלומים לפקודת תאגיד השידור הציבורי, 2015–2016

משרד האוצר: הסכם מימון לרכש הפקות, תאגיד השידור הישראלי, מרץ 2016

משרד האוצר: הסכם מימון לרכש הפקות, תאגיד השידור הישראלי, ספטמבר 2016

לעיון נוסף

כל חלקי "הגנזך" באתר "העין השביעית"

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.